tillit_forsok_logga

Arbetsmiljö i socialtjänsten – Nyköpings kommun

Forskare:
Fil dr och docent Wanja Astvik, Mälardalens högskola
wanja.astvik@mdh.se

Fil dr Robert Larsson, Mälardalens högskola
robert.larsson@mdh.se

Doktorand Jonas Welander, Mälardalens högskola
jonas.welander@mdh.se

Verksamhetskontakt:
Glenn Andersson, områdeschef Division social omsorg, Nyköpings kommun glenn.andersson@nykoping.se

Sammanfattning

Under de senaste årtiondena har styrningen i offentlig sektor förändrats mot styrdoktrinen New Public Management (NPM) som kortfattat har inneburit decentralisering av resultat- och kostnadsansvar, målstyrning, marknadisering och effektivisering. Denna styrform har fört med sig ökade arbetskrav. Kombinationen av hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser har gjort det svårt att utföra arbetet på ett tillfredställande sätt och forskning pekar på en utveckling med hög förekomst av arbetsrelaterad stress. Socialtjänsten framträder som särskilt problematisk vad gäller den psykosociala arbetsmiljön, arbetsrelaterad ohälsa och personalomsättning och statistik från Försäkringskassan visar att socialsekreterare tillhör en av de yrkesgrupper som har störst ökning av antalet sjukfall mellan 2012 och 2014. Mot bakgrund av omfattande arbetsmiljöproblem i socialtjänsten som tar sitt uttryck i ökad stressrelaterad ohälsa, sjukfrånvaro och en hög personalomsättning syftar detta projekt till att få mer kunskaper om villkor och förutsättningar för hållbara arbetsplatser inom socialtjänsten. Svensk forskning tyder på att de NPM-baserade styrsystemen står i konflikt med ett hållbart arbetsmiljöarbete. Projektet syftar därför till att undersöka relationen mellan styrsystem och arbetsmiljöarbete med fokus på hur verksamhetsstyrning bättre kan harmoniera med och integrera arbetsmiljöfrågor.
Projektet anlägger ett nytt perspektiv där forskning om två områden integreras; verksamhetsstyrning i offentliga organisationer och hållbart och systematiskt arbetsmiljöarbete i samma organisationer. Det övergripande syftet med studien är att via två till tre fallstudier lyfta fram goda exempel, belysa betydelsefulla organisatoriska förhållanden och identifiera innovativa tillämpningar av befintliga styrsystem som kan bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv inom socialtjänstens verksamheter. Kunskaperna som projektet genererar bör dock också kunna överföras till styrning och organisering av välfärdstjänstearbete generellt.
Inom ramen för Tillitsdelegationens arbete bidrar vi med beskrivning och analys av ett av studiens fall. Vi har i dagsläget (28 april 2017) genomfört 16 intervjuer i Nyköpings kommun med politiker, kommunstyrelse, chefer, HR, socialsekreterare, 1.e socialsekreterare och facklig representant. Intrycken från det hitintills insamlade materialet är att ”det goda sociala arbetet” står i fokus för styrningen. Det finns en kontinuerlig dialog mellan politiker och tjänstemän, liksom en dialog i verksamheten mellan myndighetsutövning och utförare via så kallade kollegium. Nyköpings Individ- och familjeomsorg har strävat efter att utveckla olika insatser för sina klienter inom egen regi för att åstadkomma en ökad samsyn och flexibilitet att möta klienters behov. Här har Nyköping också valt att lägga myndighetsutövning och utförare inom samma avdelning med en gemensam verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg. IFO är som i de flesta kommuner uppdelad i olika enheter, men man arbetar aktivt på att alla chefer och medarbetare ska se verksamheten som en helhet, vilket bland annat kommer till stånd via ledningsgrupp och kollegium kring insatser för klienter. Den formella styrningen via mål och indikatorer förefaller mindre tongivande än styrningen som baseras på dialog. Dialogen innebär också att problematiska villkor och förutsättningar för det goda sociala arbetet som socialsekreterare erfar kommer till politikers/kommunstyrelsens kännedom som också har mandat att förse verksamheten med adekvata resurser. Eftersom vi är mitt i pågående datainsamling har vi ännu inte gjort systematiska analyser av insamlat material, men våra intryck är att styrningen av Nyköpings IFO ligger nära den teoretiska och praktiska definition av tillitsbaserad styrning som anges i Bringselius text om tillitsbaserad styrning. Nyköpings kommun deltar även i det AFA-finansierade forskningsprojektet ”Hållbar socialtjänst – relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning”.