Ny broschyr: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen

Folder om ersättningsmodeller: ”Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetares handlingsutrymme?”, en sammanfattning av delegationens delbetänkande har nu tagits fram.

Läs mer

Webbsändningen av Forum Tillit mål- och resultat

Här kan du se vår webbsändning av Forum Tillt om mål- och resultatstyrning från den 30 november.

Läs mer

Nytt Tilläggsdirektiv

Tillitsdelegationen har fått ett utvidgat uppdrag. Delegationen får i uppdrag att bl.a. genomföra projekt i syfte att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten. De utvidgade delarna ska rapporteras senast den 13 oktober 2019.

Läs mer

Forum Tillit om mål och resultat

Snart kan du här ta del av Forum Tillit angående mål- och resultatstyrning som ägde rum torsdagen den 30 november.

Läs mer

Lyssna på OFR-podden

Anna Lexelius är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och i november förde hon ett samtal om tillitsbaserad hos OFR (som är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation  som samlar 16 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor).

Läs mer

Rapport om Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius har tagit fram en rapport som beskriver modeller, definitioner och principer för tillitsbaserad styrning och ledning. Därutöver finns förslag på vad den kan innebära konkret i praktik.

Läs mer

Film om Tillitsbaserad styrning

Många vill höra om vårt uppdrag och veta mer om tillitsbaserad styrning. Nu går det att se en film som beskriver Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

Forum Tillit om en lärande tillsyn

Den 3 oktober handlade Forum Tillit om en lärande tillsyn. Mötet webbsändes och du har nu möjlighet att ta del av hela seminariet.

Läs mer

Försök Tillit diskuterar utredningens fokusområden

Den 15 september hölls ett nytt Försök Tillit, besöksarenan får våra försöksverksamheter och följeforskare, på Nalen i Stockholm. Där diskuterades bland annat stödfunktionernas dimensionering, placering och inriktning. Det talades även om vikten av att se lagstiftningen som levande och rörlig och att alla delar av styrkedjan måste se möjligheter att påverka den. Vissa talade om … Continued

Läs mer

Frukostseminarium om äldreomsorg och tillit

Vilken roll spelar ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen? Det diskuterades på SNS frukostseminarium den 6 september. Se webbsändningen.

Läs mer

Forum tillit om tillsyn

Forum Tillit är ett öppet seminarium inom ramen för den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Syftet är att främja kunskapsutveckling kring tillitsbaserad styrning, samverkan och tillsyn i offentligt finansierad verksamhet.

Läs mer

Forum Tillit och styrning och ledarskap

Titta på webbäsningen i efterhand.

Läs mer

Välkommen till seminarium i Almedalen

Vi håller till i Hälsodalen på S:t Hanslan 2, lokal Fysiken, kl 15:30-16:45.

Läs mer

Webbsändning om delbetänkandet

Den 15 juni 2017 bjöd civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till ett seminarium i samband med överlämnandet av Tillitsdelegationens delbetänkande “Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?”

Läs mer

Delbetänkande om ersättningsmodeller

Den 15 juni 2017 överlämnade Tillitsdelegationen sitt delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. I samband med detta bjöd civilministern och Tillitsdelegationen in till ett gemensamt seminarium.

Läs mer

Seminarium tillsammans med SKL

Den 7 juni arrangerade Tillitsdelegationen och SKL ett gemensamt seminarium på temat “Kommunal styrning baserad på tillit”.

Läs mer

Möt oss i Almedalen

Under Almedalsveckan kommer Tillitsdelegationen att arrangera egna aktiviteter samt delta vid ett flertal seminarium. Hoppas att vi ses!

Läs mer

Två nya försöksverksamheter

Tillitsdelegationen har utsett två nya projekt för följeforskning. Det är Nyköpings kommun och Helsingborgs kommun som vi kommer att få följa.

Läs mer

Forskardag om tillit i styrning av välfärdssektorn

Den 1 juni arrangerar Tillitsdelegationen ett forskarseminarium i Lund om tillit i styrningen. Dagen vänder sig i första hand till forskare.

Läs mer

Ramverk för Tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationens forskningsledare, Louise Bringselius, har tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbasread styrning.

Läs mer

Forum Tillit om ledarskap

Intresset för Forum Tillit den 27 april har överträffat alla våra förväntningar, vilket vi är mycket glada för!

Läs mer

Tillitsdelegationen i Almedalen

I juli deltar Tillitsdelegationen i Almedalen för att diskutera hur styrningen av offentlig sektor i större omfattning kan ta tillvara medarbetares kompetens och bidra till ett större värde i välfärdstjänster. Vi arrangerar ett eget seminarium på tisdagen den 4 juli och deltar även seminarier som arrangeras av andra aktörer. Håll utkik efter våra programpunkter och kontakta oss om du vill att vi deltar i några av era aktiviteter i Almedalen.

Läs mer

Tolv försöksverksamheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn

Idag offentliggör Tillitsdelegationen vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete.

Läs mer

En unik satsning i svensk förvaltning

Dagens Samhälle har publicerat en artikel angående de tolv utvalda försöksverksamheterna. Den längre versionen av artikeln går att läsa här.

Läs mer

Kulturen på arbetsplatsen är avgörande

Möt vår delegat Emil Broberg som är 3:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landstings styrelse (SKL). I juni 2016 blev han utsedd till sin första statliga utredning, Tillitsdelegationen.

Läs mer

Lyssna om tillit på Socialtjänstpodden

I Socialtjänstpodden berättar Anna Lexelius om hur Tillitsdelegationens arbete påverkar socialtjänsten.

Läs mer

Ny forskningsledare till Tillitsdelegationen

Louise Bringselius är utsedd till forsningsledare för Tillitsdelegationen.

Läs mer

Många bidrar till vårt arbete

Under december månad har vi i Tillitsdelegationen hunnit med många inspirerande och engagerande möten.

Läs mer

Från kontrollsamhälle till lärande organisationer

Gunilla Hult Backlund är generaldirektör för den statliga myndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Hon har varit med om att starta och bygga upp inspektionsmyndigheten. Sedan juni 2016 är hon utsedd av regeringen att ingå i Tillitsdelegationen och utreda hur framtida styrning, tillsyn och ersättningsmodeller ska kunna se ut.

Läs mer

Tillsynsforum 16 november

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och delegat Gunilla Hult Backlund deltog tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi vid Tillsynsforums höstkonferens. Temat för dagen var ”Hur utvecklar vi tillsynen – tillit i fokus”.

Läs mer

Forum tillit – dialog med kommuner och landsting

Den 23 november samlades 50 personer från kommuner och landsting runt om i Sverige för att diskutera problem med dagens styrning, tillsyn och ersättningsmodeller. Laura Hartman inledde dagen med att presentera Tillitsdelegationens utredningsuppdrag och hur arbetet kommer att fortskrida.

Läs mer

Oxelösund arbetar med ökad tillit inom äldreomsorgen

Oxelösunds kommun har arbetat med en modell för att anpassa inflyttningen till särskilt boende efter den äldres behov. Det har lett till att den äldres önskemål enklare kan tas tillvara och att inflyttningen till boendet har blivit bättre.

Läs mer

Forum Tillit – dialogmöte med forskare

Av regeringens direktiv framkommer att Tillitsdelegationen ska samarbeta med forskare och experter. Avsikten är att kunna dra lärdom av tidigare forskning  och försök med tillitsbaserad styrning. Utifrån denna bakgrund kan de nya försöksverksamheterna läggas upp på ett bra sätt. Tillitsdelegationen bjöd därför in forskare och experter till ett samtal om hur detta arbete skulle kunnagöras givet de förutsättningar som finns inom ramen för utredningen.

Läs mer

Möte med kommundirektörer

Snart är det dags för Tillitsdelegationen att träffa landets kommuner och landsting. Den 23 november har samtliga kommun- och landstingsdirektörer bjudits in för att bland annat diskutera tillit i styrningen.

Läs mer

Välkommen till Tillitsdelegationen

Välkommen till Tillitsdelegationens webbsida. Här kan du följa utredningsarbetet och ta del av vårt material. Vi finns också på Facebook.    

Läs mer