Tolv försöksverksamheter för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn

Idag offentliggör Tillitsdelegationen vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete.

Totalt är det 27 forskare som följer tolv försöksverksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige. Arbetet ska bl a resultera i en antologi kring tillitsbaserad styrning där goda exempel ska kunna hämtas kring till exempel ledarskap, tillsyn, uppföljning, innovation eller ersättningsmodeller.

nr_3
Laura Hartman, ordförande

Drygt femtio kommuner och landsting/regioner har visat intresse för att delta. Nedan redovisas de 12 försöksverksamheter som kommer att följas av forskare.

“Försöken ska kunna ge oss goda exempel på utvecklingsarbete i kommuner, landsting och myndigheter som ger större utrymme att tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga. Det kan handla om att utöka utrymmet för verksamhetsutveckling, minskad administration eller att ta bort onödiga mätningar eller krav som inte är nödvändiga i arbetet. Lärdomarna från försöken kommer att utgöra en central del i vårt fortsatta arbete”, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.

Forskarnas analys av försöksverksamheterna utgör en viktig del av kunskapsinhämtningen till det slutbetänkande som ska överlämnas till regeringen i juni 2018. Forskningsledare är Louise Bringselius, docent i företagsekonomi Lunds Universitet.

“Vi erbjuder inte bara en plattform för systematiskt kunskapsutbyte mellan verksamheter över hela landet, med dessa försöksverksamheter, utan vi lägger också grunden för en solid långsiktig forskning på det här viktiga området. Balansen mellan kontroll och tillit hör till de ständigt återkommande frågorna i forskningen. Här finns det ett behov av att gå närmare praktiken, för att förstå hur och varför en kontrollkultur utvecklas och se hur man kan utveckla modeller för att bättre hantera den här balansen i vardagen. Ytterst är det här en fråga om både den formella styrningen och förvaltningskulturen. För att åstadkomma förändringar här krävs det praktisk erfarenhet, men det finns också en hel del att lära från befintlig forskning”, säger Louise Bringselius.

Louise Bringselius, forskningsledare
Louise Bringselius, forskningsledare
Område Verksamhet Forskare Lärosäte
Förskola Malmö kommun Dr. Dalia Mukhtar-Landgren Lunds universitet
Dr. Niklas Altermark Lunds universitet
Grundskola/tillsyn Linköpings kommunSkol-inspektionen Dr. Magnus Erlandsson Malmö högskola
Dr. Ola Fransson Malmö högskola
Kommunövergripande styrning/ledarskap Borlänge kommun Dr. Susanna Alexius Score (SU/HHS)
Dr. Tiziana Sardiello Score (SU/HHS)
Individ- och familjeomsorg/LSS Linköpings kommun Prof. Annika Lantz Stockholms universitet
 
Äldreomsorg/Idéburen organisation Alingsås kommun,Bräcke diakoni Docent Karin Josefsson Högskolan i Borås
Socialtjänst/Tillsyn IVO Arbets-miljöverket Linda Moberg   Uppsala universitet
Hemtjänst/Innovation Piteå kommun Prof. Elisabeth Sundin Linköpings universitet
Prof. Malin Tillmar Linköpings universitet och Linnéuniversitetet
Dr Magdalena Elmersjö Södertörns högskola
Sjukvård, värdebaserad vård/Styrning Karolinska sjukhuset (SLL),Skånes univ. sjukhus (Region Skåne) Docent Mandar Dabhilkar Stockholms universitet
Hälso- och sjukvård/ Ersättningsmodeller Region Skåne Dr. Anna Häger Glenngård Lunds universitet
Dr. Lina Maria Ellegård Lunds universitet
Hälso- och sjukvård/Styrning Landstinget i Kalmar län Dr. Jon RognesDr. Anna Krohwinkel Handels-högskolan i Shlm & Leading Health Care
Socialtjänst, skola och primärvård/Samverkan styrning kring elevhälsa Falu kommun Dr. Johan HanssonDr. Fredrik Molin Uppsala Universitet