Forum tillit – dialog med kommuner och landsting

Den 23 november samlades 50 personer från kommuner och landsting runt om i Sverige för att diskutera problem med dagens styrning, tillsyn och ersättningsmodeller. Laura Hartman inledde dagen med att presentera Tillitsdelegationens utredningsuppdrag och hur arbetet kommer att fortskrida.

Laura Hartman, Ordförande Tillitsdelegationen

Tillitsdelegationens arbete handlar om att bidra till regeringens övergripande mål om en effektivare offentlig förvaltning med fortsatt högt förtroende och mer nytta för medborgare och företag.

Tillsammans med de närvarande deltagarna från kommuner och landsting ville Tillitsdelegationen diskutera problem med den nuvarande styrningen. Utredningsdirektivet tar upp en del av problembeskrivningen:

” Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till att den offentliga förvaltningen har brister när det gäller att styra verksamheten utifrån dess förutsättningar och medborgarnas behov och med tillit till medarbetares kompetens och förmåga. Det finns ett behov av att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer.”

Därutöver kommer utredningens arbete att delas upp i två delar. Den ena delen handlar om att analysera och föreslå. Den andra delen av arbetet handlar om att främja den utveckling som redan startats upp runt och i Sverige.

Tillitsdelegationen ska:

o utveckla styrningen genom försök

o en lärande tillsyn

o ersättningsmodeller

o ha ett nära samarbete med forskarsamhället

Samarbete med SKL
Tillitsdelegationen samarbetar med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Annika Wallenskog, chefekonom SKL, beskrev också inledningsvis hur de uppfattar den statliga styrningen.

Annika Wallenskog, chefekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKL

Den går i vissa fall direkt in i verksamheterna och kan ha stor påverkan på hur kommunala verksamheter. Många riktade statsbidrag styr också rakt in i verksamheterna. Därutöver kommer hundratals anvisningar och föreskrifter om hur kommunal verksamhet ska bedrivas.

Resultatet blir att den statliga styrningen träffar kommunerna på olika sätt. Ibland i relation till kommunlednings, men ofta rakt in i skola, äldreomsorg eller annan verksamhet.

 

 

 

 

Goda exempel
Eftermiddagen ägnades sedan åt goda exempel. Deltagarna diskuterade och redan befintligt utvecklingsarbete och Tillitsdelegationen fick med sig en rad idéer att arbeta vidare med. En kommun som verkligen arbetat för att utveckla äldreomsorgen är Västerås.

Eva Sahlén, Direktör Sociala nämnderna förvaltning, Västerås stad
Eva Sahlén, Direktör Sociala nämnderna förvaltning, Västerås stad

Eva Sahlén är direktör för Sociala nämnderna i Västerås stad. Hon delade med sig av kommunens utvecklingsarbete med digitalisering inom äldreomsorgen. Med utgångspunkten från den äldres behov och önskemål har digitala tjänster inom hemtjänsten utformats. Idag är det 230 verkställda beslut inom E-hemtjänsten. Det rör biståndsbeslut “där händer inte behövs”. De flesta rör nattkameror.

Västerås arbetar nu med att ta fram en ersättningsmodell för särskilt boende som främjar innovation.

 

 

 

 

Under rubriken Vad säger aktuell forskning? föreläste Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet, om hur granskningssamhället har vuxit fram.

Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap
Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap