En unik satsning i svensk förvaltning

Dagens Samhälle har publicerat en artikel angående de tolv utvalda försöksverksamheterna. Den längre versionen av artikeln går att läsa här.

Dagen Samhälle har publicerat  en debattartikel med anledning av att Tillitsdelegationen offentliggör vilka försöksök och forskare som ska arbeta tillsammans för att identifiera goda exempel på en ökad tillit i styrningen. Artikeln går att läsa här. En längre version publiceras nedan.

Närmare en och en halv miljon människor i Sverige arbetar i offentlig sektor. Till detta kommer alla de som arbetar i privat eller idéburen sektor med offentlig finansiering. Det är ett stort ansvar offentlig sektor har, inte bara i relation till medborgarna, utan också som arbetsgivare för alla dessa medarbetare. Därför var det allvarligt, när kritiken tornade upp sig mot ledarskapet och styrningen i förvaltningen för några år sedan. Sjuksköterskor, läkare, poliser, lärare, socialtjänsthandläggare och andra vittnade om arbetsförhållanden där de upplevde sig misstrodda av sina chefer och där administration och kontroll prioriterades framför kärnverksamheten. Detta är människor som arbetar i förvaltningens frontlinje och som bär ett tungt ansvar för att medborgare ska få den service och hjälp som de behöver. Många av dem drivs av ett genuint engagemang i detta uppdrag.

Mot denna bakgrund är dagens tillitsreform, där Tillitsdelegationens arbete utgör kärnan, en viktig satsning. Medan förvaltningspolitiken under många år har präglats av en vurm för centralstyrning, utformad långt från praktiken, tar denna reform i stället sikte just på de verksamma i förvaltningens frontlinje. Här samlas erfarenhet från alla de människor som under många år har upplevt sin frihet kringskuren och vars engagemang i det offentliga uppdraget ibland har sviktat under detaljstyrningen.

Under vårt första halvår har vi genomfört en lång rad studiebesök och seminarier och lyssnat på hundratals röster från företrädare för välfärdsverksamheter i allt från Kiruna i norr till Lomma i söder. När vi nu sammanfattar erfarenheten står det klart att mängder av lokala initiativ pågår för att vända den kontrollkultur som har utvecklats under de gångna decennierna. Avsikten är att erbjuda brukarna bättre service, genom att skapa ett större verksamhetsansvar och handlingsutrymme hos de sjuksköterskor, lärare och andra som ansvarar för det dagliga arbetet. På många håll pågår även arbete för att utveckla en mer ändamålsenlig uppföljning som fokuserar på kvalitet och effekter, snarare än prestationer, och som stödjer lärandet.

Idag inleds steg 2 i Tillitsdelegationen arbete, i och med att tolv fördjupade fallstudier sjösätts, under ledning av kvalificerade forskare. Dessa studier, eller försöksverksamheter, innebär att en rad pågående initiativ i kommuner, landsting och tillsynsmyndigheter, ibland med koppling till idéburen sektor, blir föremål för studier på nära håll. Dessa initiativ innehåller alla ett stort moment av tillitsbaserad styrning, dvs en inriktning mot att minska detaljkontrollen och skapa en mer motiverande, innovativ, och brukarcentrerad förvaltning.

Intresset för medverkan i försöksverksamheterna har överträffat alla våra förväntningar. Vi har fått in närmare 60-talet förslag från kommuner, landsting och myndigheter och mängder av erfarna och kunniga forskare har hört av sig om medverkan. Vi är imponerade och rörda av detta enorma engagemang. De erfarenheter som inte kommer analyseras inom ramen för forskarnas projekt kommer förmedlas bland annat i en kunskapsbank, så att vi kan fortsätta verka för ett konstruktivt erfarenhetsutbyte. Kunskapsbanken kommer förhoppningsvis att växa under hela utredningstiden då fler och fler verksamheter kommer igång med tillitsbaserat utvecklingsarbete.

De tolv utvalda försöksverksamheterna omfattar kärnverksamheter i det offentliga välfärdsåtagandet: förskola, grundskola, socialtjänst, äldreomsorg, hemtjänst, LSS-omsorg, psykiatrisk vård och omsorg och sjukvård.

Satsningen är unik på flera sätt. En aspekt är det nära samarbetet med forskarsamhället. Det borgar inte bara för kvalitet och en systematisk metod, utan också för kritiska perspektiv och en nyansering som ofta saknas i dagens förenklade debatt. Den tillitsbaserade styrningen kommer naturligtvis med en rad risker och avvägningar. Exempelvis finns det medarbetare som hellre önskar tydliga ramar och incitament, än det utrymme som tilliten medför. Det finns också fall där lagkrav gör att bedömningsutrymmet är snävt. Den livsviktiga kontrollen mot brott och missbruk måste självklart också värnas.

En annan unik aspekt med Tillitsdelegationen är dess fokus på den lokala praktiken och erfarenheten. En tredje aspekt är den tonvikt som läggs inte bara vid hårda, utan även vid mjuka faktorer, såsom, värderingar, kultur och ledarskap. Detta är frågor som annars lätt glöms bort i en förvaltningspolitik där ljuset hellre riktas mot mätbara eller juridiska aspekter.

Sammantaget visar Tillitsdelegationens arbete hur viktigt det är att offentlig styrning inte utformas i ett elfenbenstorn, utan med fötterna stadigt förankrade på marken, i en dialog med de medarbetare som möter medborgare i sin vardag. Vi kan också se att många av de problem med detaljstyrning och överdriven administration som belastar dessa är sådana som man internt i verksamheten ålägger sig själv och varandra, för att skapa en känsla av kontroll. En diskussion kring värderingar och den roll som den offentliga sektorns chefer har är därför ett viktigt inslag, när vi arbetar för att bygga in mer tillit i svensk förvaltningskultur. Här finns ett engagemang som är värt att värna. Nu tar vi nästa steg mot mer tillit och arbetsglädje. Det är inte en kravlös kultur vi arbetar för, men en kultur där man prioriterar mellan de krav och regelverk som är nödvändiga och de som inte är det, en kultur där uppföljningen fokuserar på kvalitet snarare än prestationer, och där verksamheter upplever en stor nytta av uppföljningen i sitt utvecklingsarbete. Det här är en unik satsning i svensk förvaltning.

Laura Hartman
Docent och ordförande i Tillitsdelegationen

Louise Bringselius
Docent och forskningsledare i Tillitsdelegationen

Gunilla Hult Backlund
Delegat i Tillitsdelegationen och generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Emil Broberg
Delegat i Tillitsdelegationen och tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL)