Många bidrar till vårt arbete

Under december månad har vi i Tillitsdelegationen hunnit med många inspirerande och engagerande möten.

Möte med Vårdförbundet 15 december 2016.
Möte med Vårdförbundet 15 december 2016.

 

Vi har träffat Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen som gett oss mer kunskap om det tillsyns- och inspektionsarbete som myndigheterna bedriver. Visste du till exempel att Arbetsmiljöverket har tillsyn över i stort sett all verksamhet där frågor om arbetsmiljö är aktuell, omkring 260 kontrollanter på ca 400 000 arbetsplatser med ungefär 5 miljoner arbetstagare?  Vi diskuterade hur tillsynen kan utvecklas och bidra till mer lärande och verksamhetsutveckling – en fråga som inte är helt enkel då myndigheterna måste balansera mellan kontroll och dialog/rådgivning. Vi har också hunnit med att träffa IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att diskutera möjliga försöksverksamheter.

Vi har också Vårdförbundet som gav oss värdefulla medskick till arbetet framåt. Vårdförbundet har sedan länge ett stort intresse för styrningsfrågor. Vi diskuterade bland annat att fokus än mer bör ligga på personcentrerad vård vilket innebär att vi i större utsträckning utgår från den unika personens hälsa, förmågor och resurser. Tänkvärt och viktigt!

Vid ett möte med Akademikerförbundet SSR tidigare i december såg vi att vår problembild i stora delar överensstämmer med den bild som SSR har. Några av utmaningarna med dagens styrning av välfärdstjänsterna är överbelastad administration och begränsat professionellt handlingsutrymme. Kortsiktighet och stuprörstänk är andra faktorer som påverkar i stor utsträckning.

Tillitsdelegationens ordförande, Laura Hartman, deltog vid ett möte med Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) arbetsutskott. Där diskuterades Tillitsdelegationens uppdrag och Laura uppskattade särskilt att Lena Micko, ordförande SKL, visade så stor generostitet med resurser och även ett stort engagemang för uppdraget.

Stort tack till er alla som bidrar med kunskap till Tillitsdelegationens arbete!