Ny rapport om prestationsvärdering i skolan

Samarbetet med forskarsamhället är en central del av Tillitsdelegationens arbete. Genom att ta vara på den kunskap som finns i forskningen är förhoppningen att det ska bli lättare att förstå hur mer tillitsbaserade metoder för styrning och ledning ska kunna utvecklas. Denna rapportserie är en kanal främst för utredningens samverkan med det bredare forskarsamhället, men även för verksamhetsrepresentanter.

Doktorand Kajsa Asplund, docent Pernilla Bolander och professor Andreas Werr, samtliga från Handelshögskolan i Stockholm har bidragit med rapporten Styrningsinitiativ och professionell identitet – Om prestationsvärdering i skolan.

Bakom en stor del av dagens granskning av prestationer i offentlig sektor ligger ett antagande om att prestationsbedömningar leder till att det som utvärderas och mäts verkligen kommer utöras. I denna rapport ifrågasätter författarna detta antagande och menar att det finns mycket som tyder på att professionsbaserade organisationer fungerar delvis utifrån en annan motivationslogik. De använder ett fall från grundskolan för att illustrera och ge belägg för sitt resonemang.

Författarna ansvarar själva för innehållet i rapporten.

Tillitsdelegationen Rapport 3