Nya forskningsledare

Vi är glada över att kunna presentera Tillitsdelegationens nya forskningsledare. Från hösten den 1 september samarbetar delegationen med Katarina Wetter Edman, Martin Fransson och Johan Quist.

Liksom i arbetet hittills kommer samverkan med forskarsamhället att vara en central del även i det fortsatta uppdraget med statliga myndigheter. Från hösten är våra nya forskningsledare: Katarina Wetter Edman från Örebro Universitet, Martin Fransson och Johan Quist båda från på CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv med uppdrag att bl.a. genomföra projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten eller som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. Tillitsdelegationens forskningsledare kommer i huvudsak att ansvara för de försöksverksamheter, Tillitsverkstan, som delegationen följer och stödjer.

Delegationen ska vid sidan av att driva Tillitsverkstan även organisera och driva Tillitsnätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Tillitsdelegationen ska också sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten och föreslå hur dessa erfarenheter kan spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete.

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds Universitet, som var forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag i välfärdssektorn, går nu över till en roll som vetenskaplig rådgivare till delegationen.

Katarina
Katarina Wetter Edman, designforskare (Foto: Lena Stenbrink)

Katarina är utbildad industridesigner och den första som disputerade inom tjänstedesignområdet på konstnärlig fakultet (HDK: GU) i Sverige. Hon har sedan dess verkat som lektor i tjänstedesign på Konstfack samt designforskare inom vård och omsorg. Forskningsfokus har varit hur erfarenhetsbaserad och estetisk kompetens driver förståelse och utveckling av gemensamt värdeskapande och involvering av användare.

Johan Quist
Johan Quist, docent företagsekonomi (Foto: Oyvind Lund)

Johan forskar om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och statlig förvaltning. Han är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer.

Martin Fransson
Martin Fransson, doktor i företagsekonomi (Foto: Oyvind Lund)

Martin forskar om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och statlig förvaltning. I sin avhandling om Arbetsförmedlingen studerade Martin ifall autonomi och kontroll är två styrprinciper som kan kombineras eller om de bör hållas isär. Tillsammans med Johan Quist har han skrivit boken ”Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater”.

Vid frågor kontakta Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen, tfn 073-093 48 11 eller Linda Fridberg, kommunikatör CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet,
tfn 070-646 07 79.