Nytt Tilläggsdirektiv

Tillitsdelegationen har fått ett utvidgat uppdrag. Delegationen får i uppdrag att bl.a. genomföra projekt i syfte att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten. De utvidgade delarna ska rapporteras senast den 13 oktober 2019.

Tillitsdelegationen får ett utvidgat uppdrag.
Tillitsdelegationen får ett utvidgat uppdrag.

Tillitsdelegationen ska anlita forskare som ska följa samtliga projekt i myndigheterna. Delegationen ska därutöver organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. Delegationen ska också sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten och även föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvalt­ningen.

Statliga myndigheter ska inbjudas att medverka i projekten. Prioriterade myndigheter är sådana som tillhanda­håller med­borg­ar­nära tjänster eller har nära koppling till kommunal verksamhet och som arbetar med utvecklings- och innovations­projekt. Myndigheterna deltar frivilligt i projekten och dessa ska genomföras vid myndigheterna med stöd av delegationen. Målet med projekten ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för statliga myndigheter att styra sin verksamhet så att den kan resultera i betydande förbättringar för medarbetare, privatpersoner och företag.

Tillitsdelegationen ska

  • genomföra projekt i syfte att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten,
  • inom ramen för projekten och tillsammans med berörda aktörer identifiera och analysera hinder, både inom och utanför den berörda myndigheten, för att genomföra utvecklingsinsatser,
  • identifiera områden inom myndigheternas interna verksamhet som bedöms ha särskilt stor utvecklings­potential och som t.ex. kan minska onödig admini­stration, utveckla medarbetarskap och ledarskap och höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet,
  • genomföra projekt som syftar till en mer samordnad offentlig verksamhet t.ex. mellan olika statliga myndig­heter eller mellan statliga myndigheter och kommuner, och
  • anlita forskare som ska följa samtliga projekt för att möjliggöra ett kritiskt perspektiv på förändrings- och utvecklingsprocesser inom ramen för projekten.

Delegationen ska därutöver

  • organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta föränd­ringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv,
  • sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten, och
  • föreslå hur erfarenheter av och goda exempel på idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter delegationen har avslutat sitt arbete.

 

– Jag tar det utvidgade uppdraget som ett tecken att regeringen är nöjda med vårt arbete hittills, vilket förstås är glädjande. Det är viktigt att utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen även inom statliga myndigheter. Vi har hittat ett bra arbetssätt som kombinerar traditionellt utredningsarbete med ett aktivt utåtriktat främjande. Vårt nära samarbete med forskarsamhället under ledning av vår forskningsledare Louise Bringselius är också mycket värdefullt i det fortsatta uppdraget, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.

Nu sätter vi igång planering för arbete, och i början på året kommer en inbjudan gå ut till myndigheter att delta i arbetet. Vår forskningsledare Louise Bringselius påbörjar nu en dialog med forskare som kan vara intresserade att följa myndigheters arbete, fortsätter Laura Hartman.

Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska redovisas i en rapport senast den 18 juni 2018. De utvidgade delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 13 oktober 2019.

Läsa hela Tilläggsdirektivet för Tillitsdelegationen.