Två nya försöksverksamheter

Tillitsdelegationen har utsett två nya projekt för följeforskning. Det är Nyköpings kommun och Helsingborgs kommun som vi kommer att få följa.

Tillitsdelegationen har utsett två nya projekt för följeforskning. Det ena har fokus på initiativet Bostad först och hur införandet har påverkat socialtjänstens arbete i Helsingborgs kommun. Projektet genomförs av Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet.

Det andra projektet utgår från en del av socialtjänsten i Nyköping. Nyköpings Individ- och familjeomsorg (IFO) har strävat efter att utveckla olika insatser för sina klienter inom egen regi för att åstadkomma en ökad samsyn och flexibilitet att möta klienters behov. Nyköping har valt att lägga myndighetsutövning och utförare inom samma avdelning med en gemensam verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg. IFO är som i de flesta kommuner uppdelad i olika enheter, men man arbetar aktivt på att alla chefer och medarbetare ska se verksamheten som en helhet, vilket bland annat kommer till stånd via ledningsgrupp och kollegium kring insatser för klienter. Den formella styrningen via mål och indikatorer förefaller mindre tongivande än styrningen som baseras på dialog. Projektet genomförs av Wanja Astvik, docent vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.