tillit_forsok_logga

Hemtjänst inom Sundsvalls kommundel Skönsmon

Forskare:

Fil dr Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola
magdalena.elmersjo@sh.se

Fil dr och professor em. Elisabeth Sundin, Linköpings universitet
elisabeth.sundin@liu.se

Fil dr och professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet
malin.tillmar@lnu.se

Verksamhetskontakt:

Sandin Viberg Silvia, socialdirektör i Sundsvalls kommun
silvia.sandin.viberg@sundsvall.se

Sammanfattning

I det projekt som knyts till Tillitsdelegationen är det hemtjänsten i Sundsvalls kommun som är i fokus. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för tillitsstyrning inom hemtjänsten. Hemtjänst har vissa särdrag som skiljer den från annan kommunal verksamhet. Hemtjänstens organisering i Sundsvall uppvisar i sin tur både likheter och skillnader med hemtjänsten i andra kommuner.
I Sundsvalls kommun i området Skönsmon har hemtjänsten sedan år 2012 varit organiserad enligt den så kallade Skönsmomodellen. Modellen innebär en organisationsstruktur som utgår från omsorgsmottagarnas behov och där mycket av beslutsfattandet har flyttats till verkställigheten. År 2016 implementerades Skönsmomodellen i hela Sundvalls hemtjänst. Implementeringen har hittills inkluderat politiker, ledning och hemtjänstpersonal. Nu år 2017 ska implementeringen omfatta hela systemet där även det tvärprofessionella ledet inkluderas: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer samt interna- och externa konsulter konsult.
I projektet jämförs organiseringen av hemtjänsten i Sundsvalls kommun med organiseringen av hemtjänsten i Piteå kommun. I Piteå kommun har man sedan en tid arbetat kontinuerligt med att förbättra styr- och kontrollprocesser. I kommunen har man haft problem med höga sjuktal bland omsorgspersonal och en stagnerad kompetensutveckling. För att bryta dessa negativa förhållanden vill ansvariga i kommunen skapa strukturer för innovation i det dagliga omsorgsarbetet. Konkret handlar det om att göra omsorgspersonal till medskapare i hemtjänsten genom att bland annat involvera hemtjänstpersonalen i kommunens innovations- och utvecklingsarbete. Det kan gälla både utveckling och användning av teknik men också av organisering. Av särskilt intresse, i det här sammanhanget, är hur Piteås val att fokusera på innovation förhåller sig till det utvecklingsarbete som bedrivits i Sundsvalls kommun och hur dessa båda kommuners organisering av hemtjänsten kan förstås utifrån resonemang om tillitsstyrning.