tillit_forsok_logga

Bostad först, ett initiativ i socialtjänsten – Helsingborgs stad

Forskare:
Fil dr och professor Verner Denvall, Lunds universitet och Linnéuniversitet
verner.denvall@soch.lu.se

Verksamhetskontakt:
Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen, Helsingborgs stad
kalle.pettersson@helsingborg.se

Sammanfattning

Denna skiss till en studie syftar till att undersöka styrning av satsningen på Bostad Först i Helsingsborgs stad utifrån ett tillitsperspektiv inom socialtjänsten. Den ska framför allt svara på följande frågeställning; Vilken tillit har staden till brukarbaserad kunskap?

Bostad Först är en metod med starkt evidensstöd som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Dels för personer som är hemlösa och står långt från bostadsmarknaden, dels för personer med diagnoser som schizofreni som också de kan stå långt från den ordinarie bostadsmarknaden och som är en på bostadsmarknaden särskilt utsatt grupp. Helsingborg är en av ett tjugotal svenska kommuner som nu implementerar Bostad Först. Kommunen har varit igång med arbetet sedan cirka fem år tillbaka och de studier som genomförts visar att man lyckats mycket väl med kvarboende. Bostad först skiljer sig från andra metoder genom dess starka vetenskapliga stöd samt att den bygger på ett stort förtroende för brukarens förmåga att efterfråga individuellt stöd. Arbetssättet ska ersätta tidigare stegvisa metoder där brukaren ska förtjäna en lägenhet genom att visa sig värdig ett eget kontakt. I stället bygger arbetet på att brukaren själv begär stöd för att behålla en bostad.

Bostad Först aktualiserar en intressant utmaning som ska undersökas. Den utgår från tilltron till vetenskapligt baserad kunskap då Bostad Först drastiskt avviker från de som är bruk. Vad får en kommun att ta till sig ganska kontroversiella resultat och att dessutom implementera dessa, trots att de ifrågasätter gängse arbetssätt? Hur utformas en sådan styrning? Dels aktualiseras idén om tillit till brukare, klienter och medborgare och hur en offentlig verksamhet kan skapa strukturer och arbetssätt där brukarens synpunkter och behov sätts i centrum. Staden har tilldelats 600 tkr av Vinnova okt 2016-okt 2017 för att utveckla brukarmedverkan inom Bostad Först samt för att skapa delaktighet bland boende och medarbetare för att utforma mer behovsstyrda brukarmiljöer. För att få bukt med hemlösheten vill staden utveckla långsiktiga relationer med brukare präglade av tillit. Hur en sådan process styrs, hur intressemotsättningar hanteras och styrningens räckvidd kommer att stå i fokus.

Forskningsfrågorna kommer att undersökas på två sätt. Två av universitetets forskare Marcus Knutagård och Arne Kristiansen har följt implementeringen genom följeforskning under några år. Deras publicerade resultat samt uppbyggda kontaktnät blir viktiga incitament för denna undersökning. Styrkedjan i Helsingborg kommer att följas för att identifiera hur policy om brukarstyning faktiskt genomförs. Detta sker genom en intervjuserie med tjänstemän på olika nivåer i staden. Relevanta styrdokument kommer att dessutom att införskaffas och granskas ur ett tillitsperspektiv.

Studien bör kunna bli ett viktigt inslag i Tillitsdelegationens arbete och ett relevant forskningsbidrag med fokus på om och hur tillit kan spela roll när sårbara och utsatta gruppers inflytande ska stärkas och hur tjänster riktade mot klienter inom socialtjänsten kan utvecklas. Forskaren har inget lednings- eller driftsansvar för Bostad Först och jävsförhållanden bedöms inte förekomma. Helsingborgs stad har genom campus Helsingborg ett långsiktigt åtagande att stärka sitt utvecklingsarbete och har bl.a. byggt upp en egen FoU-enhet samt inrättat en stipendiefond för projekt. Bostad Först ingår bland de projekt som uppmärksammats och som fått ekonomsikt stöd av staden. 2017-06-19/VD