I juni 2016 inrättade regeringen en delegation för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet eller projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Läs direktivet här. Slutbetänkandet ska överlämnades till regeringen den 14 juni 2018.

I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv. Läs tilläggsdirektivet här.

Delegationen fick då i uppdrag att bl.a. genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statligamyndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, dels projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. Delegationen ska organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.
Tillitsdelegationen ska prida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten och föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete.

Utredningstiden förlängs. De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 13 oktober 2019.