tillit_forsok_logga

Samverkan kring elevhälsa / Falu kommun

Forskare:

Fil dr Johan Hansson, Uppsala universitet
johan.hansson@ipf.se

Fil dr Fredrik Molin, Uppsala universitet
fredrik.molin@ipf.se

Verksamhetskontakt:

Jonatan Block, skolchef Falu kommun
jonatan.block@falun.se

Sammanfattning

Falun har sedan tidigare bra förebyggande verksamheter och det finns i Falun även olika former av samverkansforum mellan kommun och landsting. Trots detta har kommunen och landstinget identifierat ett systemfel som innebär att ansvaret för skolbarn i behov av stöd från socialtjänst eller landsting bollas mellan de tre förvaltningarna (skola/socialtjänst/landsting). En kartläggning visar att förvaltningarna lägger mer tid på att bolla ansvaret för barnen mellan sig än att faktiskt ta ansvaret. Förvaltningarna tvingas hantera problem som hade kunnat undvikas om de gjort rätt från början (inom systemteori kallad ”onödig efterfrågan”). De tre förvaltningarna är överens om problembilden. De har tillsammans bildat ett så kallat konsultationsteam mellan BUP, primärvård, skola och socialtjänst för att åstadkomma ett fungerande samarbete i vardagen där barnens behov styr insatserna och inte organisationen. Målet är att komma bort från stuprör och täppa till så kallade organisatoriska mellanrum. Projektet vill pröva nya arbetsformer, nya ekonomiska modeller och att ytterst göra en systemförändring där vi går från att fokusera på barnet till att gemensamt ha barnets fokus. Vi vill också lägga fokus på att ändra styrning och ledning så att vi arbetar mer hälsofrämjande och förebyggande i stället för att lägga stora resurser på att rätta till fel som tidigare begåtts.