tillit_forsok_logga

Övergången från DRG till anslagsfinansiering inom högspecialiserad vård –
Skånes Universitetssjukhus 

Forskare:
Fil dr Anna Häger Glenngård, Lunds universitet
Anna.glenngard@fek.lu.se

Fil dr Lina Maria Ellegård, Lunds universitet
lina_maria.ellegard@nek.lu.se

Verksamhetskontakt:
Charlotte Karbassi, stabschef ekonomi på Region Skåne
charlotte.karbassi@skane.se

Sammanfattning

Sedan år 2012 har Region Skåne gradvis övergått från ett rörligt DRG-baserat ersättningssystem inom sjukhusvården till ett system med klassisk fast anslagsfinansiering. Ur ett teoretiskt perspektiv kan DRG-ersättningens incitament till hög produktivitet kan därmed sägas ha försvagats, medan kostnadskontroll kan ha ökat och den administrativa bördan minskat. Anslagsfinansiering ger också svaga incitament till god kvalitet och service gentemot patienter enligt tidigare studier. Samtidigt kan en ökad inre motivation bland medarbetare kopplat till mindre detaljstyrning vid övergången från DRG till anslag skapa incitament för ökad kvalitet. I vårt case belyser vi följderna av övergången till anslagsfinansiering genom intervjuer med personal på olika nivåer i sjukhushierarkin. För att belysa förändringens inverkan på den nivå där vården skapas kommer vi att välja ut en vårdavdelning där vi intervjuar verksamhetschefen samt ett par medarbetare. Vi kommer också intervjua personer på huvudmannanivå, för att få en bakgrund till varför man bytte ersättningssystem och hur man ser på konsekvenserna. Intervjuerna kompletteras med en jämförelse av produktivitet och budgetföljsamhet före och efter avskaffandet av DRG baserat på registerdata. I vårt antologikapitels teoretiska del resonerar vi kring incitamentseffekter av olika ersättningsmodeller inom sjukvården. Intern styrning och ledarskap är helt centrala aspekter av det fall vi tänkt studera. Även om reformen inte genomfördes specifikt med ett sådant motiv, öppnade den för större medarbetarinflytande.