tillit_forsok_logga

Kvalitetsutveckling i förskolan- Malmö stad

Forskare:
Fil dr Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet
dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se

Doktorand Niklas Altermark, Lunds universitet
niklas.altermark@svet.lu.se

Verksamhetskontakt:
Andreas Norbrant, förskoledirektör Malmö stad
andreas.norbrant@malmo.se

Sammanfattning

Studien tar avstamp i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, där förskoleförvaltningen har som ambition att gå från ett utvärderande kvalitetsarbete till ett arbete som i högre utsträckning betonar verksamhetsutveckling. Således aktualiserar vår studie två centrala spänningsfält: (1) mellan två olika synsätt på kvalitetsarbete som utvärdering eller verksamhetsutveckling, som i sin tur relaterar till (2) relationen mellan den statliga och den kommunala styrningen. Dessa två spänningsfält ligger till grund för studiens teoretiska bidrag, och diskuteras i termer av såväl styrning som normer.
I praktiken innebär det här att vi, i samverkan med Malmö stad, studerar vi de former för kollegialt lärande som implementeras inom Förskoleförvaltningen, där vi framförallt kommer att fokusera på övergången från ”utvecklingsbesök” till så kallade ”kvalitetsbesök”, en förändringsprocess som syftar till stärka det kollegiala lärandet. Kvalitetbesöken är en del av ett generellt kvalitetsarbete, där det finns en tydlig ambition att främja ett mer tillitsbaserad kvalitetsarbete. Således aktualiserar kollegial granskning en rad av de centrala frågorna i Tillitsdelegationens uppdrag; till exempel gällande professionernas ställning, balansen mellan tillit och kontroll samt hur tillit kan fungera som en organisatorisk resurs.