tillit_forsok_logga

Tillsyn i grundskolan

Forskare:
Fil dr Magnus Erlandsson, Malmö högskola
magnus.erlandsson@mah.se

Verksamhetskontakt:
Jesper Antelius, enhetschef Skolinspektionen
jesper.antelius@skolinspektionen.se

 

Sammanfattning
Min studie fokuserar på myndigheten Skolinspektionen. Jag intresserar mig dels för den styrning som myndigheten själv är föremål för och som uttrycks i ansvarigt departements styrning av myndigheten, dels för den styrning som myndigheten själv, via sitt tillsynsuppdrag, utövar över svenska skolor.
Till alla de tre länkarna i styrkedjan: departement – myndighet – skola, ställs denna återkommande fråga: på vilket sätt kan styrningen (av myndigheten och från myndigheten) bli mer tillitsbaserad (bygga på ett större förtroende för medarbetares och professioners kompetens, kunskap och erfarenhet), kvalitetsdrivande (öka möjligheterna till måluppfyllelse och bidra till idé- och verksamhetsutveckling), och mindre administrativt belastande (minska onödig administration och därigenom frigöra tid till verksamheten). Vi inriktar studien på den styrning som brukar klassificeras som prestationsstyrning, alltså sådan styrning som kretsar kring effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Studien bygger på intervjuer med departementstjänstemän, liksom chefer och medarbetare på Skolinspektionen. Utgångspunkten är det interna metodutvecklingsprojekt som nu pågår på Skolinspektionen, kring så kallad regelbunden kvalitetsgranskning (i syfte att stödja skolor att utveckla kvaliteten i utbildningen).