tillit_forsok_logga

Grundskola – En försöksverksamhet om tillsyn och kvalitetsutveckling i grundskolan

Forskare:
Fil dr Magnus Erlandsson, Malmö högskola
magnus.erlandsson@mah.se

Fil dr Ola Fransson, Malmö högskola
ola.fransson@mah.se

Verksamhetskontakt:
Jesper Antelius, enhetschef Skolinspektionen
jesper.antelius@skolinspektionen.se

Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg Linköpings kommun
elisabeth.starner@linkoping.se

Sammanfattning

Vår studie fokuserar myndigheten Skolinspektionen, men våra perspektiv i studien är riktade både uppåt och utåt – genom att vi intresserar oss dels för den styrning som myndigheten själv är föremål för och som uttrycks i ansvarigt departements styrning av myndigheten, dels den styrning som myndigheten själv, via sitt tillsynsuppdrag, utövar över enskilda svenska skolor.
Till alla de tre länkarna i styrkedjan: departement – myndighet – skola, ställer vi denna återkommande fråga: på vilket sätt kan styrningen (av myndigheten och från myndigheten) bli mer tillitsbaserad (bygga på ett större förtroende för medarbetares och professioners kompetens, kunskap och erfarenhet), kvalitetsdrivande (öka möjligheterna till måluppfyllelse och bidra till idé- och verksamhetsutveckling), och mindre administrativt belastande (minska onödig administration och därigenom frigöra tid till verksamheten). Vi inriktar studien på den styrning som brukar klassificeras som prestationsstyrning, alltså sådan styrning som kretsar kring effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Vi bygger vår studie på intervjuer med departementstjänstemän, liksom chefer och medarbetare på Skolinspektionen, samt med skolledare från ett antal svenska kommuner. Vi tar utgångspunkt i dels det interna metodutvecklingsprojekt som nu pågår på Skolinspektionen, kring så kallad regelbunden kvalitetsgranskning (i syfte att stödja skolor att utveckla kvaliteten i utbildningen), dels några av de initiativ som nu tas på huvudmannanivå i syfte att tillitsbasera huvudmäns lokala styrning av skolor (däribland en försöksverksamhet i Linköpings kommun, kallad ”Intern insyn: grundskola” som ses som ett fördjupat och breddat komplement till Skolinspektionens regelbundna tillsyn)