tillit_forsok_logga

Innovation och ledarskap inom hemtjänsten – Piteå kommun

Forskare:
Fil dr och professor em. Elisabeth Sundin, Linköpings universitet
elisabeth.sundin@liu.se

Fil dr och professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet
malin.tillmar@lnu.se

Fil dr Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola
magdalena.elmersjo@sh.se

Verksamhetskontakt:
Anna-Lena Pogulis, strategisk chef Piteå kommun
Anna-Lena.Pogulis@pitea.se

Sammanfattning

Piteå kommun arbetar kontinuerligt  med att förbättra styr- och kontrollprocesser. I kommunen har man valt att fokusera på innovation som en möjlighet att möta framtidens utmaningar. Vad det konkret innebär varierar mellan olika verksamhetsområden av flera orsaker såsom verksamhetens inriktning, personalens sammansättning och rumsliga spridning. I det projekt som knyts till Tillitsdelegationen är det hemtjänsten som står i fokus. Hemtjänst har vissa särdrag som skiljer den från annan kommunal verksamhet och hemtjänstens organisering i Piteå uppvisar både likheter och skillnader med hemtjänsten i andra kommuner.
I en jämförelse mellan Piteå kommun och landets övriga kommuner framkommer både likheter och skillnader. Liksom många andra kommuner står Piteå inför utmaningen att locka och behålla omsorgspersonal. Det råder även en ojämn demografisk fördelning där allt fler blir äldre vilket ställer hårda krav på konkreta lösningar inför framtiden. Piteå kommun har inte Kundval och i dagsläget finns inga privata alternativ till äldreomsorg men däremot till service som städ och insatser från andra aktörer från den ideella sektorn och andra kommunala enheter. Denna organisering, och organiseringsprocesser, är av stort intresse för Tillitsdelegationen.
Höga sjuktal och en stagnerad kompetensutveckling är problem som hemtjänsten i Piteå tycks dela med många andra kommuner. För att bryta dessa negativa förhållanden vill ansvariga skapa strukturer för innovation i det dagliga omsorgsarbetet. Konkret handlar det om att göra omsorgspersonal till medskapare i hemtjänsten på flera olika sätt med den gemensamma ambitionen att involvera hemtjänsten, dvs personalen, i kommunens innovations- och utvecklingsarbete. Det kan gälla både utveckling och användning av teknik men också av organisering. Av särskilt intresse, i det här sammanhanget, är  hur Piteås fokus på innovation förhåller sig till Tillitsdelegationens arbete för ökad tillitsstyrning inom offentlig sektor. Det ger det första syftet som formulerats för forskningsprojektet: att undersöka förutsättningarna för en tillitsbaserad styrning av hemtjänsten i Piteå kommun. Från detta utvecklas andra frågeställningar under arbetets gång. Som exempel kan frågeställningen ”bidrar ett kollegialt ansvar för utveckling till en ökad tillit mellan ledning, biståndsbedömare, enhetschef och omsorgspersonal?” som framkommer som central efter de första mötena mellan kommunala företrädare och forskarna.