En delegation inrättas för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels försöksverksamhet som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels försöksverksamhet som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Syftet med försöksverksamheten ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättsäker och effektiv förvaltning.

Vidare ska de bidra till en tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som bidrar till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga.

Läs mer om utredningen i direktivet här.