tillit_forsok_logga

Ledarskap och kvalitetsutveckling, kommunövergripande och socialtjänst –
Borlänge kommun

Forskare:
Fil dr Susanna Alexius, Handelshögskolan i Stockholm och SCORE
susanna.alexius@score.su.se

Fil dr Tiziana Sardiello, Stockholms universitet och SCORE
tiziana.sardiello@sociology.su.se

Verksamhetskontakt:
Lilian Gistö, ledningsstrateg Borlänge kommun
lilian.gisto@borlange.se

Sammanfattning

Ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts i Borlänge kommun, med start 2011. Fokus har varit på att förändra styrningen genom att utgå från ledarskapet och i synnerhet ett ”coachande förhållningssätt” hos chefer och ledare. I tillitsreformens anda hoppas många på ett utvecklat medarbetarskap kännetecknat av minskad kontroll och administration samt ett delat ansvar mellan medarbetare och chef, där chefen tar en beslutsstödjande roll, men besluten i större utsträckning fattas av medarbetaren själv. Ambitionen att avlasta administration från och lita mer på kärnverksamheten föranleder emellertid en närmare analys av roll- och ansvarsfördelning samt effekter genom hela styrkedjan i den kommunala förvaltningen. En kvalitativ förstudie genomfördes av forskarna under hösten 2016. Försöksverksamheten kommer att bygga vidare på denna förstudie och fördjupa den genom fokusgrupper, intervjuer och enkät med särskilt fokus på chefer och medarbetare i socialtjänsten.
Socialtjänstens verksamhet och ansvarsområde är erkänt komplext. Inte sällan står svåra avvägningar och beslut – ibland ”på liv och död” – på spel i ett ärende. Därtill är det inte alltid rättsligt klarlagt hur myndigheten, och därmed enskilda socialsekreterare, ska agera i olika situationer. ”Fel beslut” kan få ödesdigra konsekvenser för de enskilda som är inblandade, vilket i sig kan medföra stress för handläggarna som riskerar att granskas rättslig genom tillsyn och domstolsprövning.
Under senare år har det uppmärksammats att personalomsättning och sjukskrivningar inom socialtjänsten är höga. Kan en ökad tillitsstyrning av socialtjänsten bidra till att minska personalomsättning och sjukskrivningar eller kan det rentav innebära nya hälsorisker för tjänstemännen? Vad händer om medarbetarna ”avlastas” administration men samtidigt upplever en ökad ”belastning” genom ett ökat eget ansvar för beslutsfattande i känsliga ärenden?
Med tanke på det oklara forskningsläget är det angeläget att proaktivt och sakligt undersöka hur tillitsstyrning faktiskt implementeras i offentlig förvaltning och vad den kan få för konsekvenser i verklig praktik, exempelvis för effektivitet, kvalitet, rättssäkerhet och tjänstemännens hälsa.