tillit_forsok_logga

Kvalitetsutveckling i grundskolan Linköpings kommun

Forskare:
Fil dr Ola Fransson, Malmö högskola
ola.fransson@mah.se

Verksamhetskontakt:
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg Linköpings kommun
elisabeth.starner@linkoping.se

Sammanfattning
Denna studie har fokus på arbetet med kvalitetsutveckling i grundskolan i Linköpings kommun. Metoden är samma som i projektet kring Skolinspektionen.
Till alla de tre länkarna i styrkedjan: departement – myndighet – skola, ställer vi denna återkommande fråga: på vilket sätt kan styrningen (av myndigheten och från myndigheten) bli mer tillitsbaserad (bygga på ett större förtroende för medarbetares och professioners kompetens, kunskap och erfarenhet), kvalitetsdrivande (öka möjligheterna till måluppfyllelse och bidra till idé- och verksamhetsutveckling), och mindre administrativt belastande (minska onödig administration och därigenom frigöra tid till verksamheten). Vi inriktar studien på den styrning som brukar klassificeras som prestationsstyrning, alltså sådan styrning som kretsar kring effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Studien bygger på intervjuer med politiker, skolledare och lärare i aktuell kommun. Frågan är hur man kan tillitsbasera huvudmäns lokala styrning av skolor. I Linköpings kommun pågår ett intressant projekt kallat ”Intern insyn: grundskola”, som kan ses som ett fördjupat och breddat komplement till Skolinspektionens regelbundna tillsyn.