tillit_besok_logga

Norrtälje 21 april

Norrtälje

En vårdag i april besökte Tillitsdelegationen Norrtälje kommun och den nyligen permanentade verksamheten Tiohundra. Tiohundra är ett kommunalt bolag som ägs till hälften av Stockholms läns landsting och till hälften av Norrtälje kommun. Bolaget ansvarar för det som tidigare drevs av kommunen (omsorg) och landstinget (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med mera). Detta gör att verksamheter som naturligt håller ihop (exempelvis äldreomsorg och vård) finns inom samma bolag.

Det finns flera upplevda fördelar med detta. Om ett äldreboende satsar på att minska fallolyckorna (med ökad bemanning exempelvis) leder detta till mindre belastning för sjukvården. Vanligtvis är äldreboendet inom kommunen och sjukhuset inom landstinget så kommunens investering går inte direkt att återför till den kommunen. Detta kan leda till minskade incitament att genomföra den typ av satsningar. Om båda dessa verksamheter finns inom samma bolag finns det en direkt koppling mellan satsningen på minskade fallolyckor och den minskade belastningen för sjukhuset. Det leder till incitament att agera preventivt i många av de omsorgsverksamheterna som finns inom bolaget.

Bolaget har tagit ett samlat grepp kring patientgruppen mulitsjuka äldre som konsumerar en stor del av vård och omsorg. Genom att satsa långsiktigt på denna grupp har bolaget kunnat skära ner kostnader för vård och omsorg. Geriatriker går exempelvis ronder på äldreboenden och förebyggande arbete bedrivs på boendena för att minska belastningen på vården.

Det finns en hög ambition när det gäller att forska och utvärdera de olika sätt man arbetar på. Inom demensvården har det genomförts ett lyckat försök där patienter som fått förstärkt kost och en upprättad bemötandeplan har minskat sin konsumtion av dämpande mediciner kraftigt. Inom hemtjänsten fanns bland annat ett samarbete med KTH kring att kartlägga de mest effektiva körsträckorna.

Mot slutet av dagen besökte vi även ett LSS-boende och fick en pratstund med både medborgare och medarbetare. En mycket givande dag!

 

 

Gislaved 1 februari

Kommunledning Gislaved

Den första dagen i februari månad besökte Tillitsdelegationen Gislaveds kommun. En fin samling personer bestående av kommunalråd, kommundirektör, flera chefer och inte minst medarbetare medverkade till att det blev det ett bra samtal kring kommunens ambitioner att införa ökad tillit i sin styrning.

Vid flera av våra studiebesök kommer diskussionen kring rollfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstemän, medarbetare, medborgare upp. Så även i Gislaved. Dialog och kommunikation i ledarskapet har identifierats som en viktig pusselbit att arbeta vidare med. Kommunens stödfunktioner, som till exempel ekonomi och HR, ska få en tydligare funktion där de ska främja mer av verksamheternas utvecklingsambitioner och stödja det administrativa och ekonomiska arbetet i verksamheten. Det skapar i sin tur krav på att verksamheterna är tydliga kring vad de behöver stöd och service kring.

Gislaved kommuns ambition är att inför en ny styrmodell från 2018. Den utgår från mål och resultatstyrning och fokuserar på verksamheternas grunduppdrag. Ambitionen är att inte ha för många mål och indikatorer att följa upp. När besluten fattas av förtroendevalda börjar en process där varje nivå i kommunorganisationen bedömer vad man kan ta hand om och leverera på sin egen nivå och vilka uppdrag som bör skickas vidare utåt i organisationen.

Medarbetare Blomstervägen Blomstervägens äldreboende_GislavedPå eftermiddagen fick vi träffa Blomstevägens medarbetare och hälsa på några äldre som är hyresgäster på det särskilda boendet. Fyra engagerade medarbetare berättade om sitt arbete. Alltid lika härligt att träffa personer som brinner för sitt uppdrag och känner en stolthet över sin verksamhet. Det göra man verkligen på alla nivåer i Gislaved. Vi tackar för en mycket givande dag med många värdefulla tankar som vi tar med oss i utredningsarbetet framåt!

 

 

Studiebesök i Luleå 11 januari 2017

På besök hos Socialförvaltningen i Luleå
På besök hos Socialförvaltningen i Luleå

Den 11 januari var Tillitsdelegationen på studiebesök i Luleå. Enligt samma upplägg som vid samtliga studiebesök ville utredingen träffa företrädare för hela styrkedjan inom ett verksamhetsområde, från kommunledning till medarbetare och helst även medborgare. Luleå var inget undantag. Socialarbetare, socialsekreterare, ordförande i socialnämnden, socialchef och flera medarbetare inom socialtjänsten mötte upp. Värd för besöket var Annika Klefsjö, verksamhetschef Individ och familjeomsorgen.

Under frågeställningen hur uppnår vi tillit mellan tjänstemän och förtroendevalda har tre utgångspunkter varit i fokus för utvecklingsarbetet:

  • Genom samsyn kring dilemman
  • Tydliga roller för tjänstemän och beslutsfattare
  • Utveckla socialnämndens generella (strategiska) styrning

Uppfattningen är att tilliten mellan förtreondevalda och tjänstemän behövde stärkas. Luleå kommuns socialnämnd och förvaltning har därför arbetet med att tydliggöra roller mellan politiker och tjänstemän. Därutöver behövde medborgarnas förtroende för de beslut som fattades av nämnden också stärkas. Politiken har inte velat gå in och ”peta i detaljer” kring varje enskilt ärende. Genom Kommunfullmäktiges beslut har politiken satt upp strategier och mål som en översiktplan för förvaltningens handläggning av ärenden. Därigenom finns det en ram för beslut och på så vis kan detaljstyrning och ”petande i enskilda ärenden” undvikas. Det går en röd tråd i prioriteringarna som genomsyrade hela verksamhetens inom individ och familjeomsorgen. Ramarna tydliggör prioriteringar och vart fokus ska läggas.

Chefer inom kommunen anger handlingsplanen för ”Våld i nära relationer ” som framgångsrikt exempel på hur kommunen vill styra. Planen hjälper politiken att hålla höjd i beslutet istället för att gå in i detaljer.

Politiska prioriteringar i de övergripande styrdokumenten har skapat en helhet. När politiken beslutar om ökade satsningar för att ge stöd i hemmet istället för att ha snabbare till beslut om placeringar vägleder det förvaltningen framför allt genom att ha fler alternativa åtgärder att ta till. Ett resultat är till exempel den nya öppna verksamheten för familjer, barn och unga.

Under samtalet med Tillitsdelegationen framkom tydligt att det inte finns några politiska krav eller önskemål om långa utredningar. Tvärtom vill beslutsfattarna inte ha för långa ärenden och utredningar. Ju mer man skriver desto svårare är det att få fram vad som krävs. Det gäller att hitta den nivån och omfattning på utredningsarbetet som räcker. Vad är gott nog? Det är en fråga som under kontinuerlig diskussion. En del av uppdraget till tjänstemännen är att se över utredningens omfattning. Lagstiftningen kräver ändamålsenlig dokumentation.

I Luleå har alla beslut som går att delegera till tjänstemän delegerats. Professionen verkställer enligt riktlinjerna. Idag sker en närmare återkoppling både kring goda exempel kompletterat med dialog kring hur ärendena utformas mellan beslutsfattare och tjänstemän som bereder ärendena. Dialog mellan tjänstemän och politik upplevs som viktigare och mer angeläget än detaljerade planer. Socialnämnden styr via planer som emanerar ur programmet Luleå kommuns Vision 2050. Visionen bygger på mål och indikatorer. Planerna i kommunen hänger ihop och kan också revideras underhand utifrån ny lagstiftning och nya riktlinjer samt nya rekommendationer.

Studiebesök i öppen verksamhet för familjer barn och unga

Tillit är en parallellprocess mellan politik, ledarskap, brukare och profession. Tilliten mellan aktörerna speglar varandra och ytterst påverkar den kvaliteten på verksamheten. I Luleå arbetar kommunen för ett kontinuerligt förbättringsarbete där man strävar efter att behålla det som är bra, byta ut föråldrade arbetssätt och skapa förståelse för vikten av att vara med och skapa evidens. Ledord för arbetet är: delaktighet, inflytande, samverkan och samsyn. Det ska finnas en tilltro till barn/unga och föräldrars kunskap och förändringsförmåga.

Ledarskap
Att styra och vägleda socialt arbete är svårt men viktigt. Ett tydligt ledarskap med ett processorienterat förhållningssätt i kombination med att använda en systematiska evidensbaserad praktik är grunden till att styra och vägleda det sociala arbetet.

Akademiska seminariet som metod är intressant. Kvalitetssäkring genom att blotta sina tillkortakommanden. Lärande, kvalitetssäkring och kontroll sker i seminariet.

Laura och Karin från Tillitsdelegationen tackar alla medarbetare, chefer och beslutsfattare för en mycket givande dag med tillitsfulla samtal och mycket värdefullt bidrag till det fortsatta arbetet.

 

Studiebesök Falun 8 november 2016

Den 8 november gjorde Tillitsdelegationen ett studiebesök hos Falu kommuns utbildningsförvaltning. Vårt önskemål var att få träffa personer, medarbetare politiker, chefer och elever, från hela styrkedjan – från högsta ledning till de personer som får ta del av förvaltningens tjänster. Vi fick en fantastiskt intressant dag!

Jonatan Block, barn – och utbildningschef lotsade oss genom dagens olika aktiviteter och vi fick möjlighet att träffa ordförande i barn – och utbildningsnämnden, rektor, lärare och engagerade elever vid Hosjöskolan, en av kommunens låg – och mellanstadieskolor. Utöver det fick vi också möjlighet att besöka personal vid kommunens framgångsrika fordonsprogram. Genom dagens många samtal fick vi med oss många intressanta medskick för vårt arbete framåt. Vi diskuterade bland annat krav på och behovet av dokumentation och hur den påverkar skolpersonalens kreativitet. Vi resonerade kring vilka dokumentationskrav som är styrda av lagstiftning och vilka krav som utgår från skolans egna behov av underlag för verksamhetsutveckling? En del dokumentation görs för att skapa trygghet men en del görs också för att kvalitetssäkra verksamheten. Dokumentation kring kränkningar är omfattande men ger också skolan mer kunskap om elever som är utsatta och som behöver särskilt stöd. Vi diskuterade också tillsynens betydelse och att de olika tillsynsmyndigheternas uppdrag ibland krockar. Detta är några av de frågeställningar som diskuterades och som vi jobbar vidare med.

Stort tack till Falu kommun, utbildningsförvaltningen för en mycket givande dag!

falun-8-november-2016

 

Uppsala 10 oktober 2016

Uppsala kommun arbetar med en ny styrning av den kommunala förvaltningen. Utgångspunkten är hur tjänsterna uppfattas ur medborgarens perspektiv. Tillitsdelegationen diskuterade stadens utvecklingsplaner med kommunledningen.

uppsala