tillit_forsok_logga

Verksamhetsutveckling högspecialiserad vård, inklusive värdebaserad vård – Karolinska sjukhuset

Forskare:
Fil dr och docent Mandar Dabhilkar, Stockholms universitet
mandar.dabhilkar@sbs.su.se

Verksamhetskontakt:

Sammanfattning

Svensk hälso- och sjukvård står inför betydande utmaningar. Ökad fragmentisering, ojämn kvalitet och stigande kostnader är några exempel. För att möta dessa utmaningar står många landsting i begrepp att ställa om sina sjukvårdsledningssystem. Som ett led av detta behöver även enskilda vårdgivare ställa om och utveckla sin interna arbetsorganisation och verksamhetsstyrning. Studien beskriver Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsmodell, som är ett sätt att ställa om för att möta nya omvärldskrav. Denna modell har två centrala utgångspunkter: (1) Nätverkssjukvård och (2) värdebaserad vård. Karolinskas nya verksamhetsmodell bygger på flera komponenter utifrån sjukhusets behov och förutsättningar, t ex Karolinskas vårduppdrag, integration av vård och FoU, tematisk organisation, styrning, ledarskap, arbetssätt, informationsmiljö.
Projektet omfattar även utblickar mot andra universitetssjukhus i Sverige som helt eller delvis gjort andra vägval i avseendet värdebaserad vård, arbetsorganisation och verksamhetsstyrning. T ex beskrivs den verksamhet inom Skånes universitetssjukvård (SUS) som avser nya modeller för integration av insatser på olika vårdnivåer inkluderande primärvård och primärkommunal vård och omsorg. Vidare beskrivs SUS arbete med patientflödesmodeller utan direkt relation till konceptet värdebaserad vård. SUS har också sedan 2013 arbetat med en tydlig modell för integrering av styrning och ledning mellan akademi och sjukvård genom en ömsesidig fast representation på de tre högsta ledningsnivåerna inom SUS respektive medicinska fakulteten, Lunds universitet. Detta för att öka samverkan mellan hälso- och sjukvården och forskarsamhället. Nya metoder tillförs verksamheterna via ordnat införande som innefattar evidensbasering (Health Technology Assessment, HTA) och systematisk implementering och uppföljning. Äldre metoder med lägre evidens och/eller sämre kostnadseffektivitetsutfall utmönstras på samma sätt.