tillit_forsok_logga

Värdegrundsarbete i hälso- och sjukvården – Landstinget i Kalmar län

Forskare:
Birgitta Niklasson, fil dr vid Göteborgs universitet

Jenny de Fine Licht, fil dr vid Göteborgs universitet

 

Verksamhetskontakt:
Magnus Persson, utvecklingsdirektör Kalmar Läns Landsting
magnus.persson@ltkalmar.se

Sammanfattning

Kalmar har ett pågående kvalitetsarbete sedan 2007, med uppväxling 2011. Landstingets strategi för utveckling ”Varje dag lite bättre” antogs 2007 och sätter fokus på kontinuerligt förbättringsarbete där alla deltar. Genom årliga förbättringsprogram utbildas grupper med medarbetare i förbättringskunskap och sedan 2007 har över 200 grupper utbildats från alla delar i organisationen. Som stöd för chefer och ledare anordnas ett introduktionsprogram ägnat åt förbättringskunskap och ledarskap för utveckling.
Sedan något år tillbaka har ”Utvecklande ledarskap” tagits som övergripande riktlinje för ledarskap inom landstinget. Ett ledarskap som är inriktat på att visa tillit, inspirera och ge utrymme för medarbetarna att växa utan överdriven kontroll eller piska och morot. Dessutom pågår ett löpande arbete med värdegrund och värden, samt ett arbete med digitalisering. Under de senaste åren har man lyckats höja såväl vårdkvaliteten som nöjdheten hos patienterna.
Vi skall undersöka hur kvalitetsarbetet har tagits emot i organisationen, och hur väl det upplevs ha fungerat i vårdpraktiken. För att utvärdera utfall och underliggande förändringar skall vi till att börja med göra ett antal intervjuer bland medverkande personal. Koppling skall göras till upplevda faktiska förbättringar. Vi kommer att undersöka betydelsen av värdegrundsarbetet, samt de vardagliga berättelser som samlas in och förmedlas inom organisationen. En hypotes är att den kontinuitet och den känsla av sammanhang man lyckats bygga har påverkat det dagliga arbetet och bidragit till den uppmärksammade kvalitetsförbättringen det senaste decenniet.
Som underlag för utvärderingen av arbetet använder vi tillgängligt material från landstinget, och tidigare dokumentation kring förbättringsarbetet. Vi bygger på så vis en bild av vad satsningen innebär, såväl praktiskt som teoretiskt. Notera att detta är ett arbete som pågått under mer än 10 år, och att det därför inte kan ses som initierat utifrån tillitsdelegationens initiativ. Vi får genom detta projekt möjligheten att kartlägga en framgångsrik längre satsning som fått pågå ostörd och kontinuerligt, utan kortsiktiga behov av snabba resultat.