Information

Tillitsdelegationen var aktiv mellan 2016-2020 och hade som uppgift att sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i sina egna verksamheter och hur erfarenheter av både idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom även efter att tillitsdelegationen har avslutat sitt arbete.

Historik

Tillitsdelegationen inrättades den 21 juni 2016 av regeringen och var en delegation med uppdraget att genomföra dels projekt som främjade idé- och verksamhetsutveckling inom kommunal verksamhet, och dels projekt som omfattar hela styrkedjan från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Bakgrunden till uppdraget är ett tillkännagivande från riksdagen vilket innebär att uppdraget både är initierat och har sitt stöd i riksdagen. 

Den 11 december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv med uppdraget att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten och uppnå en mer tillitsbaserad styrning och ledning vid myndigheten. Därutöver hade Tillitsdelegationen ett uppdrag att organisera och driva nätverk där olika aktörer inom de statliga myndigheterna som praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Regeringen beslutade den 28 mars 2019 om ett tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen om att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

Den 30 april 2020 beslutade regeringen om förlängd tid för uppdraget som bestämdes till senast den 26 juni 2020. Enligt tidigare tillägsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den 2 maj 2020.

Den 24 juni 2020 överlämnades Tillitsdelegationens slutbetänkande om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda till civilminister Lena Micko och regeringen. I och med slutbetänkande avslutades Tillitsdelegationens uppdrag.

Sammanfattning

Tillitsdelegationen var under 2016-2020 en delegation utsedd av regeringen, med riksdagens stöd att under perioden 2016-2020 genomföra projekt som främjade idé- och verksamhetsutveckling i kommuner och landsting. Delegationen hade även i uppdrag att tillsammans med myndigheter, kommuner och landsting analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling samt undersöka hur tillsynen över kommunal verksamhet kunde bidra till verksamhetsutveckling. Delegationen analyserade även olika ersättningsmodellers styrande effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet samt förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas samt hur och när en obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

7 (sju) vägledande principer

För att lättare kunna analysera insatser och dess koppling till idéerna om tillitsbaserad styrning och ledning, samt för att kunna identifiera insatser i denna riktning har följande principer som även benämns som Tillitsdelegationens sju principer tagits fram.

Tillit

Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar.

Medborgarfokus

Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök förstå vad som värdesätts.

Helhetssyn

Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, det vill säga medledarskap, och samverka över gränser.

Handlingsutrymme

Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande.

Stöd

Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten.

Kunskap

Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Öppenhet

Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera kritik.

Ytterligare information finnas att läsa hos SKR.

Mediebevakning

2024-03-06 – Dagens Samhälle – Oppositionen: De rödgröna skyller allt på andra och vågar inte välja bort

2023-10-11 – Dagens Samhälle – Forskare: ”Ingen vet ännu riktigt vad tillitsbaserad styrning innebär”

2023-02-07 – Läkartidningen – Forskningsrapport från SNS sågar modellen »tillitsbaserad styrning«

2022-11-22 – Chef – Leda med tillit populärt – men skapar förvirring

2022-04-08 – Dagens Samhälle – Tilliten har fått flumstämpel – chefer kämpar i motvind med nya styrmodellen

2021-11-04 – Publikt – Tillitsbaserad styrning måste problematiseras

2021-09-02 – Publikt – Ny satsning på tillitsbaserad styrning i staten

2021-08-16 – Dagens Samhälle – ”Forskare: Omfamna den tillitsbaserade styrningen med försiktighet!”

2021-06-17 – Tidningen Curie – ”Vi måste sluta tävla och börja samarbeta”

2021-04-20 – StylingGuiden – Hur kläder skapar tillit och förtroende

2021-05-05 – Framfot – 8 ledarbeteenden som skapar tillit och mindre stress

2021-02-04 – Dagens Samhälle – ”Tillitsbaserad styrning är ingen raketforskning”

2020-12-18 – Läkartidningen – Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

2020-12-04 – Dagens Samhälle – ”När ska offentlig sektor lyssna?”

2020-06-24 – Publikt – Föreslår lagreglerad utbildning för statsanställda

2020-04-27 – Publikt – Arbetsgivarverket vill inte ha tillitsuppdrag

2019-12-28 – Dagens Nyheter – ”Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna”

2019-11-14 – Publikt – Dansk reform med förhinder

2019-11-14 – Publikt – Lång väg från kontroll till tillit

2019-10-16 – Tidningen Curie – Tillit ger bättre utbildning och forskning

2019-10-12 – Barometern-OT – Det är på resan till målet som tillit kan skapas

2019-10-10 – Publikt – Ytterligare steg mot tillitsbaserad styrning

2019-10-02 – Dagens Samhälle – Laura Hartman blir hållbarhetschef

2019-09-10 – ETC – Vi behöver ett Samarbetsverk, inte ett Konkurrensverk

2019-08-22 – Publikt – Vill skilja mellan värdegrund och varumärke

2019-05-06 – Dagens Medicin – ”Låt vårdens chefer vara chefer”

2018-11-30 – Svenska Dagbladet – ”Tillitsdelegationens förslag bör förkastas”

2018-11-14 – Dagens Medicin – ”Tillitsdelegationen undviker de viktiga frågorna”

2018-06-14 – Dagens Medicin – Föreslår mindre detaljstyrning och större tillit

2017-11-02 – Aktuellt i Politiken – ”Lärarnas ställning måste stärkas

2017-02-17 – Dagens Samhälle – Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen

2017-02-08 – Enköpings-Posten – ”Lita på proffsen i den offentliga sektorn”

Fortsättning

Även om Tillitsdelegationen har upphört under 2020 har delegationen på flera olika sätt förändrat den offentliga sektorn på flera sätt. Det är med en enormt stor tacksamhet till delegationen som vi märker av att tilliten dag för dag förbättras ute i samhället på bred front. Den här hemsidan syftar till att bevara information om det omfattande arbetet som Tillitsdelegationen genomförde under de åren som delegationen var aktiv (2016-2020) samt bevaka den mediala rapporteringen som är relaterat till delegationens arbete.

Läs även så bygger du tillit i en organisation som Unionen har skrivit om.