Forum Tillit har varit Tillitsdelegationens främsta mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och har framför allt riktat sig till politiker, chefer och medarbetare inom kommunsektorn. Vid varje mötestillfälle har mellan 30 och 200 personer från framför allt kommunsektorn deltagit. Vi har löpande under utredningstiden velat hämta kunskap och inspiration ifrån olika verksamheter och aktörer längs hela styrkedjan. I Forum Tillit har vi därför diskuterat olika teman och frågeställningar som är avgörande för en tillitsbaserad styrning och ledning.

De områden som hittills har varit på agendan är:

 • Introduktion till Tillitsdelegationens arbete och diskussion om problembeskrivning.
 • Ersättningsmodeller och dess påverkan på kvalitet och verksamhetsutveckling i sjukvård och socialtjänst.
 • Tillitsbaserat ledarskap.
 • En lärande tillsyn.
 • Mål- och resultatstyrning.
 • Forum Tillit vård.
 • Forum Tillit omsorg.
 • Forum Tillit skola.
 • Forum Tillit normering och verksamhetsutveckling.
 • Forum Tillit upphandling och privata aktörer.
 • En avslutande storkonferens om tillitsbaserad styrning och ledning.

Flera Forum Tillit går fortfarande att ta del av i efterhand. Läs mer och titta under respektive seminarium nedan eller titta på någon av våra webbsändningar.

 

tillit_forum_logga

 

Forum Tillit 3 oktober om  En lärande tillsyn

Paneldiskussion
Paneldiskussion

Under temat En lärande tillsyn ägde den 3 oktober vårt tredje Forum Tillit rum.

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman hälsade välkommen och var dagens moderator. Vi fick lyssna till delegaten och generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Gunilla Hult Backlund som inledde dagen med att berätta om delegationens uppdrag om att utveckla den statliga styrningen så att den bidrar till verksamhetsutveckling och lärande i större omfattning. Professor Gustaf Kastberg, vid Högskolan i Borås, höll en intressant föredragning med titeln ”Vi granskar mer men ser mindre”.

Stadsdelsdirektör Sergio Garay, Västra Hisingen och socialchef Ulf Anders Lilja Torsby kommun gav exempel på hur tillsynen påverkar i socialtjänst, vård och skola.

Justitiekansler Anna Skarhed resonerade kring tillsynens för- och nackdelar och även om hur hon ser på utvecklingsmöjligheter genom att mer bygga på den stora kunskap som finns inom verksamheterna.
Dagen avslutades med en paneldiskussion där Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, IVO, justitiekanslern och Gustaf Kastberg samtalade om möjligheter till en lärande tillsyn.

Du har nu möjlighet att ta del av Forum Tillit om lärande tillsyn här

 

Forum Tillit den 27 april – om ledarskap och medledarskap  

Detta mötestillfälle handlade om ledarskap och medledarskap. Under dagen presenterade även ett ramverk för diskussion kring vad Tillitsbaserad styrning kan vara. Som vid alla träffar är dialogen med varandra viktig. Därför fanns det utrymme till diskussion och allas åsikter var mycket värdefulla för Tillitsdelegationens fortsatta arbete. Under maj månad går det bra att se seminariet i efterhand här.

 

Forum Tillit – dialogmöte med kommuner och landsting

Den 23 november arrangerades ett möte där samtliga direktörer från landets alla kommuner och landsting bjöds in till ett uppstartsmöte med Tillitsdelegationen. Målsättningen var att presentera utredningens uppdrag samt att inventera deltagarnas syn på eventuella problem med dagens styrning samt goda exempel på en mer tillitsbaserad styrning som redan pågår. Utöver inledning från Laura Hartman, Tillitsdelegationen, och Annika Wallenskog, SKL, bjöds deltagarna på goda exempel när det gäller innovationer och utveckling från Västerås stad samt Oxelösunds kommun. Dessutom föreläste Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet, om New Public Management och granskningssamhället framväxt.

Laura Hartman, Ordförande Tillitsdelegationen

Tillitsdelegationens dialogmöte med kommuner och landsting samlade 50 personer från hela Sverige för att diskutera problem med dagens styrning, tillsyn och ersättningsmodeller. Laura Hartman inledde dagen med att presentera Tillitsdelegationens utredningsuppdrag och hur arbetet kommer att fortskrida.

Tillitsdelegationens arbete handlar om att bidra till regeringens övergripande mål om en effektivare offentlig förvaltning med fortsatt högt förtroende och mer nytta för medborgare och företag.

Tillsammans med de närvarande deltagarna från kommuner och landsting ville Tillitsdelegationen diskutera problem med den nuvarande styrningen. Utredningsdirektivet tar upp en del av problembeskrivningen:

” Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till att den offentliga förvaltningen har brister när det gäller att styra verksamheten utifrån dess förutsättningar och medborgarnas behov och med tillit till medarbetares kompetens och förmåga. Det finns ett behov av att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer.”

Därutöver kommer utredningens arbete att delas upp i två delar. Den ena delen handlar om att analysera och föreslå. Den andra delen av arbetet handlar om att främja den utveckling som redan startats upp runt och i Sverige.

Tillitsdelegationen ska:

o utveckla styrningen genom försök

o en lärande tillsyn

o ersättningsmodeller

o ha ett nära samarbete med forskarsamhället

Samarbete med SKL
Tillitsdelegationen samarbetar med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Annika Wallenskog, chefekonom SKL, beskrev också inledningsvis hur de uppfattar den statliga styrningen.

Annika Wallenskog, chefekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKL

Den går i vissa fall direkt in i verksamheterna och kan ha stor påverkan på hur kommunala verksamheter. Många riktade statsbidrag styr också rakt in i verksamheterna. Därutöver kommer hundratals anvisningar och föreskrifter om hur kommunal verksamhet ska bedrivas.

Resultatet blir att den statliga styrningen träffar kommunerna på olika sätt. Ibland i relation till kommunlednings, men ofta rakt in i skola, äldreomsorg eller annan verksamhet.

Goda exempel
Eftermiddagen ägnades sedan åt goda exempel. Deltagarna diskuterade och redan befintligt utvecklingsarbete och Tillitsdelegationen fick med sig en rad idéer att arbeta vidare med. En kommun som verkligen arbetat för att utveckla äldreomsorgen är Västerås.

Eva Sahlén, Direktör Sociala nämnderna förvaltning, Västerås stad
Eva Sahlén, Direktör Sociala nämnderna förvaltning, Västerås stad

Eva Sahlén är direktör för Sociala nämnderna i Västerås stad. Hon delade med sig av kommunens utvecklingsarbete med digitalisering inom äldreomsorgen.

Med utgångspunkten från den äldres behov och önskemål har digitala tjänster inom hemtjänsten utformats. Idag är det 230 verkställda beslut inom E-hemtjänsten. Det rör biståndsbeslut ”där händer inte behövs”. De flesta rör nattkameror.

Västerås arbetar nu med att ta fram en ersättningsmodell för särskilt boende som främjar innovation.

Fler goda exempel
Vad händer när vi provar att styra utifrån ett mer tillitsbaserat synsätt? Och hur skalar vi upp och arbetar mer systematiskt? Samtal mellan Charlott Johansson, kommunchef Falkenbergs kommun och Christine Feuk, SKL på Tillitsdelegationens möte den 23 November.

Charlott Johansson, kommunchef Falkenbergs kommun berättade om utvecklingsarbetet i sin gamla hemkommun, Oxelösund.
Charlott Johansson, kommunchef Falkenbergs kommun berättade om utvecklingsarbetet i sin gamla hemkommun, Oxelösund.

Inom Oxelösunds kommun har man med hjälp av metoden servicedesign anpassat äldreomsorgen efter de äldres behov. Genom att ta reda på vad den äldre har för behov kan inflyttningen till ett äldreboende, genom en lots, göras så personlig som möjligt. Charlott Johansson berättade om en metod där man undersöker vilka värden som är viktiga för den enskilde. Utifrån detta identifieras systemhinder som justeras och sedan utvärderas. Att arbeta med tillit och ett coachande ledarskap har varit viktigt.

Resultaten har blivit att äldre upplever egenmakt och aktivitet istället för vanmakt och passivitet.

Aktuell forskning

Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap Uppsala Universitet

Under rubriken ”Vad säger aktuell forskning?” föreläste Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet, om hur granskningssamhället har vuxit fram.

Det blev en mycket givande dag där Tillitsdelegationen fick med sig mycket information för det fortsatta arbetet.

 

 

 

 

Forum Tillit – Dialogmöte med forskare

Den 14 november inleddes veckan med en träff med ett 20-tal välrenommerade forskare för att diskutera hur Tillitsdelegationen på bästa sätt utnyttjar forskarsamhällets kunskap i sitt arbete. Inte minst är detta viktigt när vi ska följa ett antal utvecklingsprojekt i kommuner, landsting och myndigheter. Mötet präglades av konstruktiv stämning och vi fick många kloka medskick.

Forskare från hela Sverige diskuterar upplägg kring utredningens försöksverksamheter.
Forskare från hela Sverige diskuterar upplägg kring utredningens försöksverksamheter.

 

Forum Tillit – Dialogmöte med myndigheter och organisationer

Den 17 oktober samlade Tillitsdelegationen ca 70 personer från berörda myndigheter och organisationer för att inleda en dialog kring en mer tillitsbaserad styrning. Alla deltagare reflekterade utifrån sitt perspektiv kring vilka eventuella problem som finns med nuvarande styrning.

Dagens moderator Anna Lexelius diskuterar iakttagelser med delegaterna Laura Hartman och Gunilla Hult Backlund.
Dagens moderator Anna Lexelius diskuterar iakttagelser med Tillitsdelegationens delegater Laura Hartman och Gunilla Hult Backlund.
Laura Hartman, Martin Fransson, Robert Wenglén och Shirin Ahlbäck Öberg diskuterar om vi har för lite tillit i styrningen av offentlig sektor.
Laura Hartman, Martin Fransson, Robert Wenglén och Shirin Ahlbäck Öberg diskuterar om vi har för lite tillit i styrningen av offentlig sektor.