Under utredningstiden har vi gjort ett trettiotal studiebesök hos olika kommuner och landsting. Vi har besökt verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Målsättningen har varit att få träffa representanter från en och samma styrkedja inom respektive verksamhet, representanter från kommun- eller landstingsledning, såväl politisk ledning som tjänstemannaledning, förvaltningschefer, enhetschefer, medarbetare, fackliga representanter och brukare, elever, patienter. Syftet har varit att lyssna in olika perspektiv på styrningen. En återkommande reflektion från de verksamheter vi har besökt är att det har varit värdefullt att träffas över hierarkiska och organisatoriska gränser för att gemensamt diskutera styrning och ledning. En slutsats har ofta varit att bilden av vad verksamheten syftar till och hur arbetet bäst bör följas upp varierar utifrån de olika roller och mandat som de olika representanterna har. I det nya uppdraget att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning så fortsätter Tillitsdelegationen med upplägget för Besök Tillit, men då hos statliga myndigheter.

Nedan ger vi exempel från några av de studiebesök som vi har genomfört hos kommuner och landsting.

tillit_besok_logga

Malmö 26 april 2018

Den 26 april besökte Tillitsdelegationen Malmö stad och förskoleförvaltningen. Vi träffade representanter från hela styrkedjan; förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare och samtalade om det stora förändringsarbete som har gjorts för att utveckla verksamhetens kvalitet och att skapa större handlingsutrymme för medarbetare. Vi hade intressanta diskussioner om kollegial granskning och roller, makt och mandat. Vi diskuterade hur satsningen på förste förskollärare har bidragit till ett mer omfattande och relevant stöd till medarbetare och chefer.

Stort tack för ett givande samtal med er i Malmö!

Malmö
Kollegialt stöd och lärande

 

Sundsvall 8 november 2017

Tillitsdelegationen besökte Sundsvall för att vi skulle lära oss mer om Skönsmomodellen. Ett ytterst systematiskt medarbetardrivet utvecklingsarbete, där allt utgår från förståelsen för vad som skapar värde för brukaren. Vi träffade hela styrkedjan inom socialtjänsten och fick ta del av arbetsmaterialet som visar insikter från intervjuer med brukare och medarbetare. Åsa Swahn, urkraften bakom Skönsmomodellen, presenterade historien och metoden. Socialnämndens ordförande, socialdirektören och flera verksamhetschefer och medarbetare deltog i ett livligt samtal om styrning och ledning. Vi fick ett långt och öppet samtal med den tvärprofessionella grupp i Njurunda som är mitt i sin ”experimentfas” där nya arbetssätt testas, med ledningens välsignelse och uppbackning. ”Att utmana sina invanda förhållningssätt och rutiner gör ont men vi stöttar varandra”, som en av de mest erfarna biståndshandläggarna uttryckte det.

Tack socialtjänsten i Sundsvall för att ni delade med er så generöst! Längtar redan efter att få läsa forskarrapporten, hemtjänsten i Sundsvall är också en av Tillitsdelegationens försöksverksamheter.

En väg in Sundsvall
Hur kommer den äldre egentligen i kontakt med äldreomsorgen kommunen? Det visade sig finnas många fler vägar in än en.
Hemtjänst Sundsvall
Gruppen som nu förbättrar hemtjänsten i Sundsvall.
Sundsvall 1
En del av Skönsmomodellen Kunskap – insikt – träning
Sundsvall
Tidsresa för Skönsmomodellen. Det har hänt mycket och förändringsprocessen har fortsatt framåt.

 

Örebro 25 oktober 2017

I oktober besökte Tillitsdelegationen Örebro kommun. Dagen erbjöd många intressanta samtal om organisering, ledarskap, styrning, tillit och misstro, verksamhetsutveckling och innovationer. Vi träffade deltagare i daglig verksamhet och representanter från brukarorganisationer. Vi träffade också politiker, chefer och medarbetare från bl.a. myndighetshandläggning (LSS) och från en av kommunens dagliga verksamheter. Vi fick också möjlighet till samtal med representanter från Vision och Vårdförbundet. I samtalen om tillit var budskapet från alla mötesdeltagare, oavsett roll, att det som är avgörande för att nå tillit och förtroende är känslan att bli lyssnad på. Inom den omfattande förvaltningen för funktionshindrade har förvaltningschefen Sofia Persson byggt en struktur för dialog bl.a. genom öppna ledningsgrupper där såväl brukarrepresentanter som medarbetare kan delta regelbundet och vid intresse. De är välkomna att tycka till om och ha synpunkter på dagordning, mötespunkter och komma med inlägg och idéer vid diskussioner. Medarbetares idéer till verksamhetsutveckling och innovationer tas tillvara och diskuteras löpande. Ett förslag som nu diskuteras är att ta fram en app med ett kalendarium för olika aktiviteter som kan vara av intresse för deltagare i daglig verksamheten. Idén har kommit fram genom samtal mellan medarbetare och deltagare i den dagliga verksamheten.

Örebro
Samtal om styrning i Örebro.
Örebro fackliga företrädare
Samtal med fackliga företrädare i Örebro.

 

Nacka 20 oktober 2017

Vid Besök Tillit i Nacka kommun diskuterades frågor om förskola och skola tillsammans med ledande politiker och tjänstemän i utbildningsnämnden, elever, lärare, rektor, förskollärare och barnskötare. Vi pratade om kommunens organisering som lägger stort fokus på decentralisering och att ansvar och beslut i stor utsträckning ska ligga ute i verksamheterna. Detta kräver stor tillit till chefer och medarbetare och upplevs i hög grad bidra till ett ökat handlingsutrymme. Vi talade också om den statliga tillsynen och upplevelserna av den är delad, det finns positiva aspekter som bidrar till ökad kvalitet men det är i bland för stort fokus på formaliafel och checklistor snarare än dialog om verksamhetsutveckling och dialog.
Trots mycket goda skolresultat i kommunen finns områden som fortfarande behöver utvecklas och som ett exempel på detta nämns stöd till de barn i förskola och skola som behöver särskilda insatser. För lärare, förskollärare och barnskötare är ett utökat stöd angeläget för att mer fokus och tid ska kunna ligga på undervisning och pedagogik. Stort tack för många intressanta och inspirerande samtal Nacka kommun!

Nacka
Givande samtal med elever, lärare och rektor för Eklidens skola.
Nacka miljö
Inspirerande miljö på Kristallens förskola.
Nacka förskola
Inspirerande samtal med medarbetare och chef på Kristallens förskola.
NAcka atelje
Ateljé på Kristallens förskolor där materialet finns inom räckhåll för barnen.

 

 

Burlöv 9 oktober 2017

Den 9 oktober besökte Tillitsdelegationen Burlöv kommun. Vid besöket träffade vi kommunledning och politiker samt medarbetare och chefer ifrån arbetsmarknadsenheten, elevhälsan och socialtjänsten. Under dagen varvades diskussioner om Tillitsdelegationens olika fokusområden, såsom t ex administrativa tidstjuvar, kompetensförsörjning, uppföljning och utvärdering, med olika presentationer från de olika verksamheterna. Vi fick ta del av såväl framgångsfaktorer som utmaningar – bland annat diskuterades att det inom elevhälsan är svårt att mäta och följa upp på indikatorer som långsiktigt bidrar till elevernas förbättrade studieresultat. Vikten av god intern samverkan lyftes upp för att se helhetslösningar för eleven. Ytterligare ett område som diskuterades var kompetensförsörjning och möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta socialsekreterare. I denna process har det visat sig framgångsrikt att ”överanställa” socialsekreterare. Det har gett mycket goda effekter för arbetet och har inte resulterat i högre kostnader långsiktigt. Vi diskuterade kommunens arbete med ett utvecklat kvalitetsarbete som lägger fokus på ständiga förbättringar. Ett intressant initiativ som lyftes fram var utbildningsförvaltningens arbete med att uppnå ”En skola på vetenskaplig grund”, detta arbete har en tydlig koppling till både forskning och kollegialt lärande.

Burlöv

 

 

Oxelösund 18 september 2017

Den 18 september var Tillitsdelegationens sekretariat i Oxelösund och diskuterade styrningen inom och av kommunen. Vi träffade representanter från hela styrkedjan: boende på äldreboendet Sjötången, undersköterskor, aktivitetslotsar, enhetschefer, kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens ordförande. Samtliga bidrog till ärliga och intensiva diskussioner, dels om hur den statliga styrningen påverkar med ett ofta detaljreglerat regelverk, specialdestinerade statsbidrag, krav om uppföljning och återkoppling och dels om utmaningar och utvecklingsområden inom kommunen. Stor del av diskussionen handlade om hur det administrativa stödet på äldreboendet skulle kunna formas och organiserad för att ge mer stöd till arbetet med de äldre. Sist men inte minst fick vi delta i äldreboendets djurklappardag, ett initiativ som tagits fram i projektet En meningsfull vardag, och som varmt uppskattas av de äldre. Stort tack till Oxelösund kommun för en mycket intressant dag!

Djurklappardag
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson på djurklappardag.
Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun
Oxelösund
Djurklappardag på Äldreboendet Sjötången.

 

 

Jönköping 16 maj 2017

Liksom Singapores sjukvårdsminister besöke Tillitsdelegationen Region Jönköpings län den 16 maj 2017. Besöket gick i Esthers, den fiktiva person som alla i region Jönköping har för ögonen när de utvecklar välfärdstjänsterna, fotspår. Vi fick träffa hela styrkedjan i regionen, men även representanter för kommunernas samverkan inom regionen. I arbetet med samverkan och välfärd utifrån brukarnas behov är mötesplatser och dialog mellan välfärdens olika aktörer viktiga. Utmaningarna handlar om att inse att det goda klimatet för samverkan är en färskvara som kräver underhåll.

Region Jönköping
Region Jönköping
Jönköping
Höglandssjukhus, Eksjö

 

 

 

Helsingborg 10-11 maj 2017

Helsingborgs förlossningsvård
Helsingborgs förlossningsvård

Två intensiva dagar i Helsingborg har gett oss många intryck och tankar om tillitsbaserad styrning i praktiken. I onsdags besökte vi Helsingborgs stad där stadsdirektören Palle Lundberg tillsammans med närmare 30-tal representanter för styrkedjan inom socialtjänsten hälsade oss välkomna. I hela staden pågår ambitiöst utvecklingsarbete för att bekämpa felrädslan, våga hitta kreativa nya arbetssätt med brukarens fokus. I praktiken betyder detta bland mycket annat att brukarrepr…esentanter deltar aktivt i utvecklingsprojekten. Flera av dem fanns med hela dagen i våra samtal. Något som vi gärna ser på fler studiebesök. Och som en av socialsekreterna och eldsjälarna bakom denna satsning uttryckte det – tjänstemän som annars lätt drar ansvarsgränser och har svårt att lösa problem som berör flera organisationsdelar brukar ”nyktra till” när brukaren bjuds in i mötet!

I dag torsdag fortsatte resan till förlossningsavdelningen inom Skånevård Sund. Återigen hela styrkedjan från nämndeordföranden via förvaltningsledningen till chefer, facklinga företrädare, underskoterskor, barnmorskor och läkare fanns med, liksom lille Nicholas 7 månader med sin mamma. Efter förra sommarens kris då barnmorskorna sade upp sig i protest har man startat ett omfattande utvecklingsarbete som bygger på delaktighet och syftar till att stärka tilliten i styrkedjans alla delar, inklusive patienten. Vi är både imponerade och tacksamma för det förtroendet och den öppenhet som personalen visade oss! Situationen är fortfarande ansträngd men viljan finns att tillsammans hitta lösningar, öka handlingsutrymmet i mötet med patienten och tillvarata kompetensen och utvecklingskraften hos medarbetarna.

Dessa studiebesök ger oss mycket, men en sak som gör oss särskilt glada är när våra frågor lyckas väcka nya tankar och idéer till förbättring eller nytt arbetssätt hos deltagarna. Inte sällan får vi höra att det var första gången man träffades över hela styrkedjan och att det är något man bestämmer sig att fortsätta med. Det är precis det vårt uppdrag om att främja utveckling mot en tillitsbaserad styrning handlar om – stimulera ett gott samtal och ökad förståelse genom att ställa många frågor och bjuda på våra egna reflektioner!

Norrtälje 21 april 2017

Norrtälje

En vårdag i april besökte Tillitsdelegationen Norrtälje kommun och den nyligen permanentade verksamheten Tiohundra. Tiohundra är ett kommunalt bolag som ägs till hälften av Stockholms läns landsting och till hälften av Norrtälje kommun. Bolaget ansvarar för det som tidigare drevs av kommunen (omsorg) och landstinget (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med mera). Detta gör att verksamheter som naturligt håller ihop (exempelvis äldreomsorg och vård) finns inom samma bolag.

Det finns flera upplevda fördelar med detta. Om ett äldreboende satsar på att minska fallolyckorna (med ökad bemanning exempelvis) leder detta till mindre belastning för sjukvården. Vanligtvis är äldreboendet inom kommunen och sjukhuset inom landstinget så kommunens investering går inte direkt att återför till den kommunen. Detta kan leda till minskade incitament att genomföra den typ av satsningar. Om båda dessa verksamheter finns inom samma bolag finns det en direkt koppling mellan satsningen på minskade fallolyckor och den minskade belastningen för sjukhuset. Det leder till incitament att agera preventivt i många av de omsorgsverksamheterna som finns inom bolaget.

Bolaget har tagit ett samlat grepp kring patientgruppen mulitsjuka äldre som konsumerar en stor del av vård och omsorg. Genom att satsa långsiktigt på denna grupp har bolaget kunnat skära ner kostnader för vård och omsorg. Geriatriker går exempelvis ronder på äldreboenden och förebyggande arbete bedrivs på boendena för att minska belastningen på vården.

Det finns en hög ambition när det gäller att forska och utvärdera de olika sätt man arbetar på. Inom demensvården har det genomförts ett lyckat försök där patienter som fått förstärkt kost och en upprättad bemötandeplan har minskat sin konsumtion av dämpande mediciner kraftigt. Inom hemtjänsten fanns bland annat ett samarbete med KTH kring att kartlägga de mest effektiva körsträckorna.

Mot slutet av dagen besökte vi även ett LSS-boende och fick en pratstund med både medborgare och medarbetare. En mycket givande dag!

 

 

Gislaved 1 februari 2017

Kommunledning Gislaved

Den första dagen i februari månad besökte Tillitsdelegationen Gislaveds kommun. En fin samling personer bestående av kommunalråd, kommundirektör, flera chefer och inte minst medarbetare medverkade till att det blev det ett bra samtal kring kommunens ambitioner att införa ökad tillit i sin styrning.

Vid flera av våra studiebesök kommer diskussionen kring rollfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstemän, medarbetare, medborgare upp. Så även i Gislaved. Dialog och kommunikation i ledarskapet har identifierats som en viktig pusselbit att arbeta vidare med. Kommunens stödfunktioner, som till exempel ekonomi och HR, ska få en tydligare funktion där de ska främja mer av verksamheternas utvecklingsambitioner och stödja det administrativa och ekonomiska arbetet i verksamheten. Det skapar i sin tur krav på att verksamheterna är tydliga kring vad de behöver stöd och service kring.

Gislaved kommuns ambition är att inför en ny styrmodell från 2018. Den utgår från mål och resultatstyrning och fokuserar på verksamheternas grunduppdrag. Ambitionen är att inte ha för många mål och indikatorer att följa upp. När besluten fattas av förtroendevalda börjar en process där varje nivå i kommunorganisationen bedömer vad man kan ta hand om och leverera på sin egen nivå och vilka uppdrag som bör skickas vidare utåt i organisationen.

Medarbetare Blomstervägen Blomstervägens äldreboende_GislavedPå eftermiddagen fick vi träffa Blomstevägens medarbetare och hälsa på några äldre som är hyresgäster på det särskilda boendet. Fyra engagerade medarbetare berättade om sitt arbete. Alltid lika härligt att träffa personer som brinner för sitt uppdrag och känner en stolthet över sin verksamhet. Det göra man verkligen på alla nivåer i Gislaved. Vi tackar för en mycket givande dag med många värdefulla tankar som vi tar med oss i utredningsarbetet framåt!

 

 

Studiebesök i Luleå 11 januari 2017

På besök hos Socialförvaltningen i Luleå
På besök hos Socialförvaltningen i Luleå

Den 11 januari var Tillitsdelegationen på studiebesök i Luleå. Enligt samma upplägg som vid samtliga studiebesök ville utredingen träffa företrädare för hela styrkedjan inom ett verksamhetsområde, från kommunledning till medarbetare och helst även medborgare. Luleå var inget undantag. Socialarbetare, socialsekreterare, ordförande i socialnämnden, socialchef och flera medarbetare inom socialtjänsten mötte upp. Värd för besöket var Annika Klefsjö, verksamhetschef Individ och familjeomsorgen.

Under frågeställningen hur uppnår vi tillit mellan tjänstemän och förtroendevalda har tre utgångspunkter varit i fokus för utvecklingsarbetet:

  • Genom samsyn kring dilemman
  • Tydliga roller för tjänstemän och beslutsfattare
  • Utveckla socialnämndens generella (strategiska) styrning

Uppfattningen är att tilliten mellan förtreondevalda och tjänstemän behövde stärkas. Luleå kommuns socialnämnd och förvaltning har därför arbetet med att tydliggöra roller mellan politiker och tjänstemän. Därutöver behövde medborgarnas förtroende för de beslut som fattades av nämnden också stärkas. Politiken har inte velat gå in och ”peta i detaljer” kring varje enskilt ärende. Genom Kommunfullmäktiges beslut har politiken satt upp strategier och mål som en översiktplan för förvaltningens handläggning av ärenden. Därigenom finns det en ram för beslut och på så vis kan detaljstyrning och ”petande i enskilda ärenden” undvikas. Det går en röd tråd i prioriteringarna som genomsyrade hela verksamhetens inom individ och familjeomsorgen. Ramarna tydliggör prioriteringar och vart fokus ska läggas.

Chefer inom kommunen anger handlingsplanen för ”Våld i nära relationer ” som framgångsrikt exempel på hur kommunen vill styra. Planen hjälper politiken att hålla höjd i beslutet istället för att gå in i detaljer.

Politiska prioriteringar i de övergripande styrdokumenten har skapat en helhet. När politiken beslutar om ökade satsningar för att ge stöd i hemmet istället för att ha snabbare till beslut om placeringar vägleder det förvaltningen framför allt genom att ha fler alternativa åtgärder att ta till. Ett resultat är till exempel den nya öppna verksamheten för familjer, barn och unga.

Under samtalet med Tillitsdelegationen framkom tydligt att det inte finns några politiska krav eller önskemål om långa utredningar. Tvärtom vill beslutsfattarna inte ha för långa ärenden och utredningar. Ju mer man skriver desto svårare är det att få fram vad som krävs. Det gäller att hitta den nivån och omfattning på utredningsarbetet som räcker. Vad är gott nog? Det är en fråga som under kontinuerlig diskussion. En del av uppdraget till tjänstemännen är att se över utredningens omfattning. Lagstiftningen kräver ändamålsenlig dokumentation.

I Luleå har alla beslut som går att delegera till tjänstemän delegerats. Professionen verkställer enligt riktlinjerna. Idag sker en närmare återkoppling både kring goda exempel kompletterat med dialog kring hur ärendena utformas mellan beslutsfattare och tjänstemän som bereder ärendena. Dialog mellan tjänstemän och politik upplevs som viktigare och mer angeläget än detaljerade planer. Socialnämnden styr via planer som emanerar ur programmet Luleå kommuns Vision 2050. Visionen bygger på mål och indikatorer. Planerna i kommunen hänger ihop och kan också revideras underhand utifrån ny lagstiftning och nya riktlinjer samt nya rekommendationer.

Studiebesök i öppen verksamhet för familjer barn och unga

Tillit är en parallellprocess mellan politik, ledarskap, brukare och profession. Tilliten mellan aktörerna speglar varandra och ytterst påverkar den kvaliteten på verksamheten. I Luleå arbetar kommunen för ett kontinuerligt förbättringsarbete där man strävar efter att behålla det som är bra, byta ut föråldrade arbetssätt och skapa förståelse för vikten av att vara med och skapa evidens. Ledord för arbetet är: delaktighet, inflytande, samverkan och samsyn. Det ska finnas en tilltro till barn/unga och föräldrars kunskap och förändringsförmåga.

Ledarskap
Att styra och vägleda socialt arbete är svårt men viktigt. Ett tydligt ledarskap med ett processorienterat förhållningssätt i kombination med att använda en systematiska evidensbaserad praktik är grunden till att styra och vägleda det sociala arbetet.

Akademiska seminariet som metod är intressant. Kvalitetssäkring genom att blotta sina tillkortakommanden. Lärande, kvalitetssäkring och kontroll sker i seminariet.

Laura och Karin från Tillitsdelegationen tackar alla medarbetare, chefer och beslutsfattare för en mycket givande dag med tillitsfulla samtal och mycket värdefullt bidrag till det fortsatta arbetet.

 

Studiebesök Falun 8 november 2016

Den 8 november gjorde Tillitsdelegationen ett studiebesök hos Falu kommuns utbildningsförvaltning. Vårt önskemål var att få träffa personer, medarbetare politiker, chefer och elever, från hela styrkedjan – från högsta ledning till de personer som får ta del av förvaltningens tjänster. Vi fick en fantastiskt intressant dag!

Jonatan Block, barn – och utbildningschef lotsade oss genom dagens olika aktiviteter och vi fick möjlighet att träffa ordförande i barn – och utbildningsnämnden, rektor, lärare och engagerade elever vid Hosjöskolan, en av kommunens låg – och mellanstadieskolor. Utöver det fick vi också möjlighet att besöka personal vid kommunens framgångsrika fordonsprogram. Genom dagens många samtal fick vi med oss många intressanta medskick för vårt arbete framåt. Vi diskuterade bland annat krav på och behovet av dokumentation och hur den påverkar skolpersonalens kreativitet. Vi resonerade kring vilka dokumentationskrav som är styrda av lagstiftning och vilka krav som utgår från skolans egna behov av underlag för verksamhetsutveckling? En del dokumentation görs för att skapa trygghet men en del görs också för att kvalitetssäkra verksamheten. Dokumentation kring kränkningar är omfattande men ger också skolan mer kunskap om elever som är utsatta och som behöver särskilt stöd. Vi diskuterade också tillsynens betydelse och att de olika tillsynsmyndigheternas uppdrag ibland krockar. Detta är några av de frågeställningar som diskuterades och som vi jobbar vidare med.

Stort tack till Falu kommun, utbildningsförvaltningen för en mycket givande dag!

falun-8-november-2016

 

Uppsala 10 oktober 2016

Uppsala kommun arbetar med en ny styrning av den kommunala förvaltningen. Utgångspunkten är hur tjänsterna uppfattas ur medborgarens perspektiv. Tillitsdelegationen diskuterade stadens utvecklingsplaner med kommunledningen.

uppsala