I juni 2016 inrättade regeringen en delegation för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels projekt som främja idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan det vill säga styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Ett delbetänkande kring ersättningsmodeller lämnades i juni 2017. Huvudbetänkandet som omfattar den första delen av uppdraget i välfärdssektorn redovisades i juni 2018. Vid sidan av ett huvudbetänkande om tillitsbaserad styrning och ledning överlämnades också en forskningsantologi och ett delbetänkande angående tillsyn till regeringen.

I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv. Delegationen fick då i uppdrag att genomföra projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten samt projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. Delegationen ska organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Vi har arbetat aktivt för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning genom våra försök i myndigheter inom ramen för Tillitsverkstaden och Tillitsnätverket. Uppdraget har redovisats i ett betänkande den 10 oktober 2019.

I mars 2019 utvidgades uppdraget ytterligare. Delegationen fick då i uppdrag att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas. Av förslaget ska huvuddragen av vilka delmoment utbildningen ska innehålla, formerna i stort för utbildningen samt vilken myndighet som ska ansvara för samordningen av utbildningen framgå. Läs tilläggsdirektivet här. Delegationen ska vara färdig med denna del den 2 maj 2020.