Den 7 december 2017 fick tillitdelegationen ett nytt tilläggsdirektiv. Tillitsdelegationen ska anlita forskare som ska följa samtliga projekt i myndigheterna. Delegationen ska därutöver organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. Delegationen ska också sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten och även föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvalt­ningen.

Statliga myndigheter ska inbjudas att medverka i projekten. Prioriterade myndigheter är sådana som tillhanda­håller med­borg­ar­nära tjänster eller har nära koppling till kommunal verksamhet och som arbetar med utvecklings- och innovations­projekt. Myndigheterna deltar frivilligt i projekten och dessa ska genomföras vid myndigheterna med stöd av delegationen. Målet med projekten ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för statliga myndigheter att styra sin verksamhet så att den kan resultera i betydande förbättringar för medarbetare, privatpersoner och företag.

Tillitsdelegationen ska

  • genomföra projekt i syfte att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten,
  • inom ramen för projekten och tillsammans med berörda aktörer identifiera och analysera hinder, både inom och utanför den berörda myndigheten, för att genomföra utvecklingsinsatser,
  • identifiera områden inom myndigheternas interna verksamhet som bedöms ha särskilt stor utvecklings­potential och som t.ex. kan minska onödig admini­stration, utveckla medarbetarskap och ledarskap och höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet,
  • genomföra projekt som syftar till en mer samordnad offentlig verksamhet t.ex. mellan olika statliga myndig­heter eller mellan statliga myndigheter och kommuner, och
  • anlita forskare som ska följa samtliga projekt för att möjliggöra ett kritiskt perspektiv på förändrings- och utvecklingsprocesser inom ramen för projekten.

Läs mer in utredningens tilläggsdirektiv här.