tillit_besok_logga

Med Tillitsdelegationens studiebesök hos statliga myndigheter önskar vi få större och mer fördjupad kunskap om frågor som rör styrning av och inom olika statliga myndigheter. Vi vill lära oss mer om förutsättningar för styrning och ledning samt få en större förståelse kring hur det ser ut utifrån olika perspektiv. Vi vill också sprida vår kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning till verksamma inom statliga myndigheter. Av dialogen hoppas vi att sprida intresse för våra frågeställningar brett inom offentlig sektor. Vi vill träffa personer från ”hela styrkedjan”; medarbetare, chefer på olika nivåer, politiska uppdragsgivare, fackliga företrädare och om så är möjligt även myndighetens avnämare.

Vid studiebesöket deltar företrädesvis en av delegaterna och minst 1-2 personer från Tillitsdelegationens sekretariat. Målet är att uppnå ett samtal med högt i tak. Fokus ligger på den verksamhet som vi besöker och en nära dialog. Tyngdpunkten ligger inte på att vi i Tillitsdelegationen presenterar vårt arbete (även om dessa två utgångspunkter går att kombinera när så önskas). Vid samtalen utgår vi, om möjligt, ifrån de konkreta case som myndigheterna arbetar med i Tillitsnätverket och i Tillitsverkstaden. Studiebesöken varar ca 2-4 timmar beroende av vilken verksamhet vi besöker.