tillit_forum_logga

Tillitsdelegationen önskar en bred och aktiv dialog med verksamma (medarbetare och chefer) inom statliga myndigheter. Vi erbjuder därför forum och nätverk för olika mötestillfällen, bland annat Forum Tillit Sverige där forskare från olika lärosäten samt chefer och medarbetare från statliga myndigheter kan mötas och diskutera de frågeställningar och teman som är väsentliga i Tillitsdelegationens arbete. Syftet med detta arbete är att bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte samt till att främja ett utvecklingsarbete mot en mer tillitsbaserad styrning av och inom de statliga myndigheterna. Vid träffarna i Forum Tillit Sverige kommer olika teman att diskuteras. Forskare, experter och verksamhetsrepresentanter kommer att delta för att dela med sig av kunskap om de olika temaområdena.

Det är frivilligt att delta i Forum Tillit Sverige. Det innebär att det kommer att vara olika statliga myndigheter som deltar vid olika tillfällen. För att skapa möten som bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte bör antalet deltagare per tillfälle inte vara alltför många (max 100 personer kan vara ett riktmärke). Det kommer därför att finnas möjlighet att anmäla sig till möten i förväg och ”först
till kvarn” blir aktuellt. Vid behov kommer antalet representanter per myndighet att begränsas till max 3 per tillfälle.

Forum Tillit Sverige kommer att genomföras med 2 möten under 2018 och med 2-3 träffar under 2019.