tillitsverkstaden

Tillitsdelegationen stödjer och följer fem myndigheter lite närmare i deras arbete med att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet i Tillitsverkstaden syftar även till att bidra med förståelse och kunskap för att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning i statliga myndigheter. Resultaten från Tillitsverkstaden kommer dels att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten och som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, dels att utgöra ett underlag till vårt slutbetänkande och underbygga eventuella förslag. Vi ska inom ramen för Tillitsverkstaden, och tillsammans med berörda aktörer:

– identifiera och analysera hinder, både inom och utanför den berörda myndigheten, för att genomföra utvecklingsinsatser,

– identifiera områden inom myndigheternas interna verksamhet som bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential och som t.ex. kan minska onödig administration, utveckla medarbetarskap och ledarskap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet,

– genomföra projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, t.ex. mellan olika statliga myndigheter eller mellan statliga myndigheter och kommuner.

Tillitsverkstadens arbete följs av Tillitsdelegationens forskningsledare Katarina Wetter Edman, Johan Quist och Martin Fransson. Under våren kommer de att sammanställa en rapport från de olika projekten som kommer att utgöra ett viktigt underlag till Tillitsdelegationens slutrapport till regeringen.

I Tillitsverkstaden ingår följande myndigheter:

Arbetsförmedlingen
Kontaktperson: Thomas Ericson

Inspektionen för vård och omsorg
Kontaktperson: Thomas Mehralizade

Polismyndigheten
Kontaktperson: Otto Petersson

Socialstyrelsen
Kontaktperson: Eva Flock-Lindahl

Säkerhetspolisen
Kontaktas genom växel 010-5687000

Trafikverket
Kontaktperson: Josefine Jonsson

 

Kontakt rörande Tillitsverkstaden:

Karin Ekdahl Wästberg
Mattias Fogelgren
Våra kontaktuppgifter här!