Tillitsdelegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Under utredningstiden kommer vi att arbeta brett genom att analysera och främja, för att i vårt slutbetänkande komma med förslag hur styrningen kan utvecklas. Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen och en del av regeringens tillitsreform.

Samarbetet med forskarsamhället är en central del av Tillitsdelegationens arbete. Genom att ta vara på den kunskap som finns i forskningen är förhoppningen att det ska bli lättare att förstå hur en mer tillitsbaserad styrning ska kunna utvecklas. Därför ingår en rad forskarledda försöksverksamheter i utredningens arbete. I dessa verksamheter följer forskarna intressanta pågående utvecklingsprojekt, som knyter an till idén om att öka tilliten i styrningen. Resultat från dessa kommer redovisas i en särskild SOU år 2018.

Denna rapportserie är en kanal främst för utredningens samverkan med det bredare forskarsamhället, men även för verksamhetsrepresentanter, då de vill utveckla sina tankar kring tillitsbaserad styrning i olika kontexter. Särskilt välkomnas konstruktiva förslag om hur styrningen kan utvecklas. Författarna ansvarar själva för innehållet i texterna.

Rapporter

Tillitsdelegationens rapport 1 Styrning och tillit i kommunal skolpolitik 1950-2000

Tillitsdelegationens rapport 2 Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsdelegationen Rapport 3 Styrningsinitiativ och professionell identitet. Om prestationsvärderingar i skolan 

Tillitsdelegationen Rapport 4 Medierna och offentlig styrning 

Tillitsdelegationen Rapport 5 Samtal om Gamla och Nya Public Management

Tillitsdelegationen Rapport 6 Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv