I juni 2016 inrättade regeringen en delegation med uppdraget att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels projekt som främja idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan det vill säga styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet behöver utvecklas. Strävan är att styrningen ska kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Därigenom bidrar Tillitsdelegationen till regeringens övergripande mål för tillitsreformen.

Under perioden juni 2016 till juni 2018 har Tillitsdelegationen arbetat för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner och landsting – inom välfärdstjänsterna vård, omsorg och skola. Ett delbetänkande kring ersättningsmodeller lämnades i juni 2017. Ett huvudbetänkande som omfattar den första delen av uppdraget i välfärdssektorn redovisades i juni 2018. Vid sidan av huvudbetänkandet om tillitsbaserad styrning och ledning överlämnades också en forskningsantologi och ett delbetänkande angående tillsyn till regeringen.

I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I uppdraget har ingått att bland annat att genomföra projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten samt projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. I uppdraget har också ingått att organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. Vårt betänkande redovisade vi i oktober 2019.

Läs mer under om Tillitsdelegationen här!

I mars 2019 utvidgades uppdraget ytterligare. Delegationen fick då i uppdrag att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas. Av förslaget ska huvuddragen av vilka delmoment utbildningen ska innehålla, formerna i stort för utbildningen samt vilken myndighet som ska ansvara för samordningen av utbildningen framgå. Läs tilläggsdirektivet här. Delegationen ska vara färdig med denna del den 2 maj 2020.

I april 2020 förlängdes uppdraget i form av ett tilläggsdirektiv. I samband med tilläggsdirektivet förlängdes delegationens uppdrag om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda till den 26 juni 2020.