Under perioden juni 2016 till juni 2018 hade Tillitsdelegationen i uppdrag att utveckla styrningen av och inom kommuner och landsting. En delegation inrättades för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Avsikten var att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skulle få en framträdande roll i arbetet. Syftet med projekten var att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning. Läs kommittédirektivet här!

I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv. I detta uppdrag ingår bl.a. genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, dels projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. Delegationen ska organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. Tillitsdelegationen ska sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten och föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 13 oktober 2019. Läs tilläggsdirektivet här!

Delegationens uppdrag omfattar även att genomföra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas. Av förslaget ska huvuddragen av vilka delmoment utbildningen ska innehålla, formerna i stort för utbildningen samt vilken myndighet som ska ansvara för samordningen av utbildningen framgå. Läs tilläggsdirektivet här. Uppdraget ska i denna del vara färdigt den 2 maj 2020.